2017

December 08, 2017
Mga Kautusan sa Pagsulong ng Wika


Kautusan Sa Pagsulong Ng Wika

Ang sumusunod ay ibat- ibang kautusang ipinairal ng ating pamahalaan tungkol sa pagkasulong ng ating wika:

 • Nobyembre 1936- Inaprobahan ng Kongreso ang Batas Komonwelt Bilang 184 na lumikha ng Surian ng Wikang Pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa.
 • Disyembre 30, 1937 - Sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 ng Pangulong Quezon, ang Wikang Pambansa ay ibabatay sa Tagalog.
 • Abril 1, 1940 - Ipinalabas ang Kautusang Tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyunaryo sa Wikang Pambansa. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940.
 • Hunyo 7, 1940 - Pinagtibay ng Batas-Komonwelt Blg. 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946. Ang Wikang Pambansa ay isa sa mga opisyal na wika ng bansa.
 • Marso 26, 1954 - Nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 - Abril 4. Subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13-19 tuwing taon.
 • Agosto 12, 1959- Tinawag na Pilipino ang Wikang Pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kautusang Blg 7. Ayon sa kautusang ito, kaylaman at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin.
 • Oktubre 24,1967- Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautusang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay panganlan sa Pilipino.
 • Marso, 1968 - Ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap, Rafael Salas, ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisulat sa Pilipino.
 • Agosto 7, 1973- Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting midyum ng pagtuturo mula sa antas elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimula sa taong panuruan 1974--75.
 • Hunyo 19, 1974 - Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg.25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan.
 • Pagkatapos ng Rebolusyon ng Edsa, bumuo muli ang pamahalaang rebolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamunuan ni Cecilia Munoz Palma. Pinagtibay ng Komisyon ang Konstitusyon at dito ay nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa Wika:
 • Artikulo XIV - Wika
 • Sek. 6 - Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsad at paspasang itaguyod ang paggamit ng Pilipinas bilang midyum na opisyal na Komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon.
 • Sek. 7 -Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at , hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrelihiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong sa mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila ng Arabic.
 • Sek. 8 - Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila.
 • Sek. 9 - Dapat magtatag ag Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanitili.
 • Agosto 25, 1988 - Ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 ay ipinalabas at nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng Komisyong Pangwika na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Filipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa mga paaralan sa mga piling asignatura.

December 08, 2017
Ang Ortograpiya ng Wikang Pambansa


UNANG BAHAGI

ANG ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA
Komisyon sa Wikang Filipino
Agosto 1, 2007

PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang pambansa ng Pilipinas ay ang kabuuan ng ipinapalagay na pinakamaunlad at pinakatumpak na mga kalakaran kung paano inililipat ng mga Pilipino ang sinasalitang wika sa anyong pasulat. Ang ortograpiyang ito ay tumutukoy sa istandardisadong set ng mga grapema (o pasulat na mga simbolo) at ng mga tuntunin sa paggamit ng mga simbolong ito, kapag sumusulat sa wikang pambansa.

I. MGA GRAPEMA. Ang mga grapema o pasulat na simbolo sa praktikal na ortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng:

A. Letra (na kung tawagi’y ang alpabeto). Ito ay binubuo ng dalawampu’t walong (28ng) simbolo:
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Nn NGng Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz.

B. Di-Letra. Ang mga di-letra ay binubuo ng:
1. wala ( ) at gitling (-), na parehong sumisimbolo sa impit na tunog.
2. tuldik: wala ( ), pahilis ( ΄ ), paiwa ( `) at pakupya (ˆ )
3. bantas: tuldok (.), pananong (?), pandamdam (!), kuwit (,), tuldukkuwit(;), tutuldok (:),
at kudlit ( ’ ).

Tatalakayin sa hiwalay na papel ang gamit ng mga bantas.

II. TAWAG SA MGA LETRA AT PASALITANG PAGBAYBAY.

A. Tawag sa mga letra. May dalawang paraan sa pagtawag ng mga letra:

1. Tawag - abaseda o ponetiko:
“a”, “ba”, “se”, “da”, “e”, “fa”, “ga”, “ha”, “i”, “ja”, “ka”, “la”, “ma”, “na”, “nya”, “nga”, “o”, “pa”, “kwa”, “ra”, “sa”, “ta” “u”, “va”, “wa”, “eksa”, “ya”at “za”.

2. Tawag - Ingles:
“ey”, “bi”, “si”, “di”, “i”, “ef”, “ji”, “eych”, “ay”, “jey”, “key”, “el”, “em”, “en”, “enye”, “en", "ji”, “ow”, “pi”, “kyu”, “ar”, “es”, “ti”, “yu”, “vi”, “dobolyu”, “eks”, “way”, “zi”.

3. Ang pagtawag sa mga di-letra ay alinsunod sa I, (B).

B. Dalawang paraan ng pasalitang pagbaybay.

1. Baybay-abaseda (a-ba-se-da) o ponetiko:
“Rizal” = “malaking ra”- “i”-“za”- “a”-“la”
“pag-asa = “pa”-“a”-“ga”-“gitling”-“a”-“sa”-“a”
“buko” = “ba”-“u”-“ka”-“o”
“bait” = “ba”-“a”-“i” - “ta”
“luto” = “la”-”u”-“ta”- “o”
“basa” = “ba”-“a”-“sa”- “a”

2. Baybay-Ingles (ey-bi-si-di):
“Rizal” = “kapital ar”-“ay”-“zi”- “ey”-“el”
“pag-asa” = “pi”-“ey”-“ji”-“gitling”-“ey”-“es”-“ey”
“buko” = “bi”-“yu”-“key”-“ow”
“bait” = “bi”-“ey”-“ay”-“ti”
“luto” = “el”-‘yu”-“ti”- “ow”
“basa” = “bi”-“ey”-“es”- “ey”

3. Ipinapayong ituro muna ang baybay-ponetiko lalo na sa panimulang pagbasa at pagsulat, at isunod na ituro ang baybay-Ingles.

C. Mga katwiran sa pagtuturo ng dalawang paraan ng pagbabaybay.

1. Ang mga kalakasan ng dalawang pagbabaybay ay ang sumusunod:

a) Pagsasarili. Maipapakita na magkaiba ang wikang sarili at ang wikang Ingles sa pamamagitan ng magkaibang paraan ng pasalitang pagbabaybay.

b) Madaling matutuhan. Kumpara sa tawag-Ingles, ang tawag-abaseda ay higit na malapit sa aktuwal na tunog na kinakatawan ng mga letra.
Inaasahang makapagpapadali ito sa pagkakatuto ng mga nagsisimulang bumasa’t sumulat sa wikang pambansa.

c) Episyente. Sa ortograpiyang ito ay nababaybay hindi lamang ang katutubong mga salita sa wikang pambansa at sa iba pang mga wika sa Pilipinas kundi pati ang mga hiram na salita buhat sa mga banyagang wika.

d) Tumpak. Ang pagsusulat ng mga letra at di-letra gaya ng mga tuldik at ng gitling ay nagpapatingkad sa pangangailangan na maging eksakto at tumpak, lalo pa’t ang mga tuldik at gitling ay kumakatawan sa mga makahulugang tunog sa wikang pambansa.

e) Madaling ituro. Kabisado pa rin ng mga guro ang tawag-abakada, kung kaya’t inaasahang hindi na mahihirapan ang mga ito kapag bumalik sa pagbabaybay ponetiko. Kapag walang mga tuldik, nahihirapan kapwa ang guro at mag-aaral sa pag-alam kung ano ang tamang bigkas at tamang ibig sabihin ng mga nakasulat na salita.

f) Maililipat sa ibang mga wika. Makatutulong ang ortograpiyang ito para mas madaling maunawaan at matutuhan hindi lamang ang mga lokal na wika kundi pati ang mga wika para sa mas malawak na komunikasyon (i.e. Ingles).

g) Para sa lahat. Ang pagtuturo ng pagbabaybay ay para sa kapakinabangan ng mga nagsisimulang bumasa’t sumulat at ng mga hindi katutubong tagapagsalita ng Tagalog.
Tandaan na karamihan ng mga Pilipino ay nagsasalita ng wikang pambansa (at ng Ingles)
bilang pangalawang wika.

2. Tutol ang iba sa dalawang paraan ng pagbabaybay sapagkat “nakasanayan na raw ng mga tao ang baybay-Ingles.” Kahit totoo ito, dapat tandaan na ang kasanayan sa baybay- Ingles ay nakamtan sa eskuwelahan. Ibig sabihin, maaari ring ituro at makasanayan ang baybay-abaseda.

IKALAWANG BAHAGI

MGA TUNOG, HABA AT DIIN
A. Mga Katinig
1. Ang mga letrang pangkatinig ay: Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Nn, NGng, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz
2. Sa pagbabaybay ng karaniwang katutubong salita sa wikang pambansa, gamitin lamang ang sumusunod na mga letrang pangkatinig: Bb, Dd, Gg, Hh, Kk, Ll, Mm, Nn, NGng, Pp, Rr, Ss, Tt, Ww at Yy. Ang mga letrang ito ay sumisimbolo sa 15 sa 16 na katutubong katinig sa wikang pambansa: [b], [d], [g], [h], [k], [l], [m], [n], [ŋ], [p], [r], [s], [t], [w], at [y]. Ang bawat letra ay representasyon ng isang katinig lamang. Ang panglabing-anim na katutubong katinig—ang impit—ay kinakatawan ng wala ( ), gitling (-), paiwa ( ` ) at pakupya ( ˆ ) .
3. Sa pagbabaybay ng mga salitang buhat sa iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas, panatilihin ang orihinal na anyo ng mga ito batay sa palabaybayan at/o palatunugan ng pinagkunang wika.
4. Sa pagbaybay ng mga hiram na salita buhat sa banyagang wika, may dalawang paraang ginagamit: una, panatilihin ang orihinal nitong anyo batay sa palabaybayan ng pinagkunang wika, at ikalawa, baybayin ito ayon sa katutubong sistemang nakasaad sa III A, 2. Kung aling paraan ang gagamitin ay matutunghayan sa ikalimang bahagi ng patnubay na ito.
5. Ang impit na tunog ay kinakatawan ng mga sumusunod na di-letrang pangkatinig: wala ( ), gitling (-), tuldik na paiwa (`) at pakupya (ˆ).
Kumplikadong mga simbolo ang mga tuldik. Ang pakupya (^) ay binubuo ng markang pahilis (΄) sa kaliwa, at ng markang paiwa ( ` ) sa kanan. Ang pahilis ay simbolo ng diin sa dulong pantig; ang paiwa, sa impit na tunog sa dulo ng salita. Gayon din, ang paiwa ( ` ) ay may dalawang bahagi. Ang kaliwa ay kakikitaan ng malumay na marka na sinisimbolo ng wala ( ) at ang kanang bahagi nito, ng tuldik na paiwa. Ang wala ( ) ay sumisimbolo sa diin sa penultimang pantig at ang paiwa ( ` ) ay sumisimbolo sa impit na tunog sa dulo ng salita.
a. Ang impit na nasa unahan ng salita at nasa pagitan ng mga patinig ay hindi isinusulat: “aso” /' a . so/, at “kain” /'ka . in/.
b. Ang impit na nasa pagitan ng katinig at patinig ay kinakatawan ng gitling: “pang araw” /paŋ.' a .raw/
c. Ang impit na nasa dulong pantig ng salitang may diin sa penultima ay kinakatawan ng tuldik na paiwà sa ibabaw ng patinig ng dulong pantig: “batà” / ba .ta /
d. Ang impit na nasa dulo at may diing pantig ng salita ay kinakatawan ng tuldik na pakupya sa ibabaw ng patinig ng dulong pantig: “likô” /li. ko /. Ang impit na tunog sa pinal na pusisyon ng salita ay hindi nabibigkas ng ilang tagapagsalita. Ang dahilan nito ay sapagkat sa unang wika nila ay walang impit na matatagpuan sa naturang pusisyon. Naililipat nila ang ganitong nakagawian sa kanilang pangalawang wika: “likô” /li. ko / > /li. ko/.
e. Para sa ilang tagapagsalita, ang impit na nasa dulo ng salita ay napapalitan ng haba, kapag ang salita ay nasundan ng ibang mga salita: “matandâ” /ma.tan.'da / pero “matandá na siya” /ma.tan.da:. na. si.yá/. Para naman sa ibang tagapagsalita, nananatili ang impit kahit ang salita ay nasundan ng ibang salita: “matandâ na siya” /ma.tan. da . na. si.yá/.

B. Mga Patinig:
1. Ang mga patinig sa wikang pambansa ay kinakatawan ng mga letrang: Aa, Ee, Ii, Oo at Uu.
2. Sa pagbigkas ng katutubong salita, hindi makabuluhan ang pagkakaiba ng “i” vs. “e” at ng “o” vs. “u”. Katulad ng “sakít” = /sa. kit/ ~ /sa. ket/, “kurót” = /ku. rot/ ~ /ku. rut/, “lalake” = /la. la:.ki/ ~ /la. la:.ke/ pero: “kalalakihan” = /ka.la.la. ki .han/.
3. Kahit hindi kontrastibo sa bigkas, may nakagawian nang gamit ang “e” at “i”. gayon din ang “o” at “u”. Ginagamit ang “e” at “o” sa dulong pantig ng mga katutubong salita at ang “i” at “o” sa ibang kaligiran. Katulad ng “babae” pero: “kababaihan” hindi “kababaehan”, “buhos” pero: “buhusan” hindi “buhosan”.
4. Nagiging makabuluhan lamang ang letra at tunog na “e” at “o” kapag ikinukumpara ang mga hiram na salita sa mga katutubo o kapwa hiram na salita. Katulad ng “mesa”: “misa”, “oso” : “uso”.
5. Gaya ng mga katinig, maaari ring gamitin ang mga letrang patinig ng wikang Filipino sa pagbabaybay ng mga hiram na salita sa orihinal nilang anyo. Pero ang patinig ng hiram na salita ay maaaring kumatawan sa mahigit na isang tunog. Katulad ng “table” = /'tey.bol/, at “ballet” = /ba.'ley/.

C. Haba at Diin:
1. Ang diin ay kinakatawan ng sumusunod na simbolo: wala ( ) at pahilis ( ΄ ).
2. Ang diin sa isang bukas na pantig (i.e. isang pantig na nagtatapos sa patinig) maliban sa ultima ay binibigkas na mahaba ( ). Katulad ng tao / ta . o/, mahaba ang may diing ta pero: isá / i. sa/, walang habà ang may diing sa; sa tukóy /tu. koy/, walang habà ang may diing koy.
3. Ang diin sa penultima ay hindi isinusulat. Katulad ng tao / ta . o/; lumà / lu .ma /
4. Ang diin sa iba pang pantig maliban sa penultima ay minamarkahan ng pahilis ( ΄ ) sa ibabaw ng patinig na may diin. Katulad ng taním [ta.'nim], tániman /ta .'ni .man/, at pátániman /pa .ta .'ni .man/.
5. Ang katutubong salita na may saradong penultima ay may awtomatikong diin sa dulong pantig.[5]
Katulad ng bantáy /ban. tay/.
6. May awtomatikong diin sa dulong pantig ang katutubong salita na sa pasulat na anyo ay may magkatabing magkaparehong patinig sa penultima at sa dulong pantig. [6]
Katulad ng biík /bi.' ik/ at suót /su.' ot/.
7. May awtomatikong diin sa dulong pantig ang katutubong salita na may uw o iy sa pagitan ng penultima at dulong pantig.
Katulad ng tuwíd /tu. wid/ at tiyák /ti. yak/.
Nakakaltas ang “u” at “i” sa mga salitang ito sa aktuwal na pagsasalita:
katulad ng tuwíd / twíd/ at tiyák / tyák/.
May ilang kataliwasan dito: “pinsan”, “minsan” at “bibingka” na may diin sa saradong
penultima. Sa Sebwano, ang mga salitang may saradong penultima ay may
awtomatikong diin sa penultima..
Ang naturang salita, sa ponetikong transkripsiyon, ay (a) may impit na tunog sa
unahan ng dulong pantig; (b) may bukas na penultimang pantig; at (c) may
magkaparehong patinig sa dulo at penultimang pantig. Ang eksepsiyon dito ay ang
salitang “oo”.

IKATATLONG BAHAGI

MGA PANTIG
Katutubong pantig
1. Dalawa lamang ang kayarian ng pantig sa katutubong palapantigan: KP (katinig patinig) at KPK (katinig patinig katinig).
2. Walang di pinal na pantig ng katutubong salita na nagtatapos sa impit na tunog / /. Ang isang salitang gaya ng: “bâgo” /ba .'go/ ay hindi pangkaraniwan sa wikang pambansa, sapagkat ang unang pantig nito ay nagtatapos sa impit na tunog.
3. Walang di pinal na pantig ng katutubong salita na nagtatapos sa tunog na “h”. Ang isang salitang gaya ng: “kahkah” /'kah.kah/ ay hindi rin pangkaraniwan, sapagkat ang dalawang pantig nito ay nagtatapos sa “h”.
4. May mga nagsasabi na ang dulong pantig ng isang katutubong salita ay laging nagtatapos sa katinig. Halimbawa, ang salitang gaya ng “sabi” ay nagtatapos raw sa tunog na /h/.

A. May ilang ebidensyang sumasalungat sa ganitong pusisyon:
a. Hindi distintibo o hindi naririnig ang [h] na ito kumpara sa mga wikang may /h/ sa dulo ng pantig, gaya ng Kakilingan Sambal; Kakilingan Sambal “lotò / lo .to / `luto’ “lotoh / lo .toh/ `pagsabog (ng bulkan)’
b. Ang salitang gaya ng “sabi” kapag sinundan ng “daw”, ay nagiging ['sa .bi. raw] hindi */'sa .bih. raw/ o */'sa .bih.daw/. Ibig sabihin, walang naririnig na /h/ bago ng /r/ o /d/; at
c. Malamang na nagtatapos sa patinig ang “sabi”, sapagkat nagiging “raw” ang “daw“. Ang tuntunin ay ginagamit ang “raw” kapag ang salitang sinundan o nasa unahan nito ay nagtatapos sa patinig.

B. Mayroon din namang ebidensya na nagpapahiwatig na mayroong /h/ sa dulo ng “sabi”. Kapag kinabitan ito ng hulaping “ an”, nagiging distintibo at naririnig ang /h/. / sa .bih/ + / an/ > /sa. bi .han/ “sabihan”.

C. Alinman sa pagsusuring ito ang gamitin, malinaw na hindi sinusulat ang [h] sa dulo ng isang pantig ng isang katutubong salita.
Hiram at dayuhang pantig
1. Dahil sa panghihiram, nadagdagan ang kayarian ng pantig sa wikang pambansa. Bukod sa KP at KPK, ang mga hiram na pantig ay: KKP, KKPK, KKPKK at KPKKK. Katulad ng tra po / tra .po/ (KKP KP), plan ta / plan.ta/ (KKPK KP), trans por tas yon /trans.por.tas. yon/ (KKPKK KPK KPK KPK), at ispórts /is.ports/ (KPK KPKKK).
2. Isang palaisipan sa maraming Pilipino ang tamang pagpapantig sa mga salitang hiram na may kambal katinig gaya ng “sobre” ( “sob re” o “so bre”?); ng “tokwa” (“tok wa” o “to kwa”?) at ng “pinya” (“pin ya” o “pi nya”?). May dalawang tuntunin na sinusunod kaugnay nito:
a. Ang tamang pagpapantig ay umaayon sa katutubong kayarian na KP at KPK. Ang “sob ra”, “tok wa” at “pin ya” ay sumusunod sa katutubong kayarian na KP at KPK. Mas malayo sa aktuwal na bigkas at mas malapit sa hiram o dayuhang pantig ang “so bra”, “to kwa” at “pi nya.” Ang totoo’y tama ang huling paraan ng pagpapantig sa pinanghiramang wika.
b. Ang tamang pagpapantig ay umaayon o mas malapit sa aktuwal na bigkas. Ang bigkas ng mga Pilipino sa nasabing mga salita ay mas malapit sa / sob.bre/ ~ / sob.bre/, / tok.kwa/ ~ / tok.kwa/, at / pin.nya/ ~/ pin.nya/. Ibig sabihin, sumasama ang huling katinig ng penultima sa bigkas ng dulong pantig. Kung ang tamang pagpapantig ay “sob re”, “tokwa” at “pin ya”, mas madaling ipaliwanag ang pagsasama ng huling katinig ng penultima sa dulong pantig. Mas mahirap ipaliwanag ang ganitong pangyayari kung ang istandard na pagpapantig ay: “so bre”, “to kwa” at “pi nya”, gaya ng sa pinanghiramang wika.
3. Palaisipan din sa maraming Pilipino ang tamang pagbabaybay at pagpapantig ng mga salitang may kambal patinig sa orihinal na baybay. Ang ilang halimbawa ay: “provincia” (“pro bín si yá” o “pro bin sya”?), “infierno” (“im pi yer no” o “im pyer no”?), “violin” (“bi yo lín” o “byo lín”?), “guapo” (“gu wa po” o “gwa po”?), cuénto” (“ku wen to” o “kwento”?) at “acción” (“ak si yón” o “ak syón”?). Mayroon ding ilang tuntuning sinusunod kaugnay nito:
a. Ang namamayaning pagbabaybay (at pasulat na pagpapantig) ay umaayon sa katutubong kayarian na KP at KPK. Mas malapit ang pagpapantig ng unang anyo (i.e. “pro bín si yá”, “gu wa po”, “im pi yer no”, “bi yo lín”) sa katutubong kayarian na KP at KPK. Ang ikalawang anyo (i.e. “pro bin sya”, gwa po. “im pyer no”, “byo lín) ay may mga pantig na binubuo ng KKP na itinuturing dito na hiram o dayuhang pantig.
b. Ang namamayaning bigkas (at pasalitang pagpapantig) ay umaayon sa aktuwal na bigkas at kung gayo’y mas malapit sa ikalawang anyo (i.e. “pro bin sya”, “gwa po,” “im pyer no”, “byo lín). Samakatwid, mas malapit sa namamayaning bigkas ang ikalawang anyo, pero mas malapit sa namamayaning baybay ang unang anyo.
c. Iwasan ang tatlong magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita. Ang baybay na “probínsiyá”, “impiyerno” at “aksiyón” ay hindi lamang umaayon sa katutubong kayarian ng pantig kundi nakaiilag din sa tatlong magkasunod na katinig (i.e. “aksyón”). Totoo lamang ang tuntuning ito (*KKK) sa mga hiram na salita na may orihinal na kambal patinig pero hindi sa iba pang mga kaso (i.e. “eksklusibo”).
d. Piliin ang anyo na maaaring paghanguan ng iba pang anyo. Halimbawa: maaaring sabihin na sa anyong “ku wen to” nagmula ang “kwen to”. Nakuha ang maikling anyo nang kaltasin ang “u”.

PANGHIHIRAM
Tuntunin sa panghihiram
1. Huwag manghiram. Ihanap ng katumbas sa wikang pambansa ang konsepto. Katulad ng rule = tuntunin, hindi “rul”.
2. Huwag pa ring manghiram. Ihanap ng katumbas sa mga lokal na wika ang konsepto. Katulad ng tarsier = máomag, málmag (Bol anon), whale shark = “butandíng” (Bikol)
3. Kapag walang eksaktong katumbas, hiramin ang salita batay sa sumusunod na kalakaran:
a. Kung wikang Espanyol ang pinanghiraman, baybayin ang salita ayon sa katutubong sistema.
b. Kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan, panatilihin ang orihinal na anyo. Ingles na psychology = psychology hindi saykoloji; Kastilang psicología = sikolohiya. Ang katwiran dito ay ang kawalan ng kakumpetensiyang anyo ng baybay Espanyol.
Sa kuwento ay mahahango ang tatlo pang deribasyon: nagkúkuwento (inuulit ang “ku”); nagkwékwento (pagkatapos kaltasin ang u, inuulit ang kwe) at nagkékwento (pagkatapos kaltasin ang u, inuulit ang unang katinig at unang patinig). Kung ang pangunahing anyo ay “kwento”, mahahango lamang ang huling dalawang anyo ng reduplikasyon. Mahalagang banggitin din dito na ang biswal na ispeling ng nagkwékwento ay hindi nagkakaloob ng palatandaan para sa bumabasa kung paano ang tamang pagpapantig (nag kwé kwen to o nag kwék wen to). Walang ganitong problema sa nagkuwento at nagkukuwento.
4. Sumunod sa opisyal na pagtutumbas. Sa pana panahon ay naglalabas ang KWF, kasabay ng ibang ahensya ng pamahalaan, ng mga opisyal na pagtutumbas sa mga termino sa likas na agham, agham na panlipunan, sining at panitikan. Mangyaring sumunod sa mga opisyal na pagtutumbas o salin buhat sa mga ahensyang ito. Katulad ng Repúbliká ng Pilipinas, hindi Repúbliká ng Filipinas; aghám panlipunan, hindi sosyal sayans.
Pagbabaybay ng hiram na salita
Ito ang mga mungkahi sa pagbabaybay ng hiniram na mga salita:
1. Maaaring panatilihin ang orihinal na baybay ng lahat ng mga salitang pantangi, panteknikal at pang agham. Katulad ng Manuel Luis Quezon, Ilocos Norte, chlorophyll, at sodium chloride.
2. Maaaring baybayin alinsunod sa katutubong sistema ang lahat ng hiram na salita buhat sa Espanyol maliban sa mga salitang pantangi. Katulad ng cebollas na katumbas ng sibuyas, socorro na katumbas ng saklolo, componer na katumbas ng kumpuní, pero na katumbas ng pero.
3. Maaaring panatilihin ang orihinal na baybay ang lahat ng salitang galing sa ibang katutubong wika sa Pilipinas. Katulad ng vakul, hadji, ifun, at cañao.
4. Maaaring panatilihin ang orihinal na baybay ng lahat ng hiram na salita buhat sa Ingles maliban kung taliwas sa nakasaad sa ikalimang mungkahi. Mga halimbawa: daddy, boyfriend, sir, at joke.
5. Maaari nang baybayin alinsunod sa katutubong sistema ang lahat ng hiram na salita na naiba na ang kahulugan sa orihinal: Katulad ng stand by na binabaybay na istambay, up here na naging apír, hole in na naging holen, caltex na naging kaltek (tabò).
6. Gamitin ang baybay ng salitang hiram na matagal na o lagi nang ginagamit, tulad ng teléponó (hindi teléfonó), pamilya (hindi familiá o familya), epektibo (hindi efektibo o efektivo).
7. Kailangang tandaan na ang bawat tunog sa bawat wika ay may kanya kanyang partikularidad alinsunod sa sistemang pamponolohiya nito. Kahit magkakahawig ang bigkas (at letra) ng mga salita sa nanghihiram at sa orihinal na wika ay hindi pa rin masasabing magkakatumbas ang mga tunog ng mga ito. Halimbawa, may ilang nagmumungkahi na gamitin ang mga salitang “deskriptiv” at “narativ” (sa halip ng nakagawiang “paglalarawan” at “pasalaysay”). Ayon sa mga ito, ang “v” ay katutubong tunog daw sa mga wika sa Pilipinas kung kaya’t maaari na raw gamitin ito sa karaniwang mga salita. Ang baybay daw sa “deskriptiv” at “narativ” ay bahagi raw ng leksikal na elaborasyon ng Filipino at bahagi ng intelektwalisasyon. Hindi ito tamang katwiran, sa sumusunod na kadahilanan:
a. Ang “v” sa mga wika sa Pilipinas ay iba sa “v” ng Ingles. Panlabi ang artikulasyon ng “v” sa Pilipino; “labiodental” naman ang sa Ingles. Bukod dito, natatagpuan lamang ang “v” na Pilipino sa pagitan ng dalawang patinig; hindi ito nakikita sa dulo ng isang karaniwang salita at pantig.
b. Ang ispeling na “narativ” at “deskriptiv” ay nakikipagkumpetensya sa “narrative” at “descriptive” ng Ingles, at mababansagang maling ispeling.
c. Sa lumang tuntunin sa panghihiram, maaaring hiramin ang salita sa orihinal na anyo. Hindi na kailangang “isakatutubo” ang ispeling ng salita.
d. Ang intelektwalisasyon at modernisasyon ng wikang pambansa ay hindi lamang nakasandig sa pagkakaroon ng mga terminong magagamit sa diskursong pangkapantasan. Mas importante pa rito ay ang kahandaan ng mga Pilipinong gamitin ang sarili nilang wika upang lumikha at magpalitan ng bago, orihinal at makabuluhang mga kaalaman.
Pagbigkas sa mga hiram na salita
Ito ang mga mungkahi sa pagbigkas sa mga hiram na salitang nasa orihinal na baybay:
1. Sa pagpapanatili ng hiram na salita sa orihinal na anyo, ang mga letra, ma katinig man o ma patinig, ay maaaring kumatawan sa mahigit sa isang tunog, gaya ng ipinakikita ng sumusunod na halimbawa:
a. Ang “c” ay maaaring kumatawan sa tunog na /k/, /s/ o /č/; Kastilang casa = /'ka.sa/; Ingles na ice = /' ays/; Italayanong cello = /'če.low/
b. Ang “j” ay maaaring kumatawan sa tunog na /j/ o /h/; Ingles na jack /'jak/; Kastilang jai alai /'hay a.'láy/
c. Ang “x” ay maaaring kumatawan sa tunog na /s/ o /ks/; Ingles na extra /' eks.tra/; Ingles na xylophone = /'say.lo.fown/
2. Kahit pinanatili sa orihinal na anyo, ang mga salitang dayuhan ay binibigkas pa rin ng maraming Pilipino sa katutubong paraan gaya ng sumusunod:
a. Ang /f/ ay binibigkas na parang /p/; father / fa. r/ > / pa .der/
b. Ang /v/ ay binibigkas na parang /b/; visa / vi.sa/ > / bi.sa/
c. Ang /z/ ay binibigkas na parang /s/; zoo /zu ] > /su/
d. Ang /æ/ ay nagiging simpleng /a/; map /mæp/ > /map/
e. Ang /ow/ ay nagiging /o/; goal /gowl/ > [gol]
f. Ang /i / ay nagiging [i]; brief /bri f/ > /brip/
g. Ang /u / ay nagiging /u/; shoot /šu t/ > /šut/

PANGWAKAS.

Ang ortograpiyang ito ay ginawa alinsunod sa prinsipyo ng makabagong lingguwistika. Subalit ginawa rin ito upang tugunan ang praktikal na pangangailangan ng mga gumagamit ng wikang pambansa —mga nagsisimulang bumasa’t sumulat, at mga bihasa nang sumusulat at nagbabasa sa wikang pambansa; mga Pilipinong ang unang wika ay Tagalog, at ang mas maraming Pilipino na ang unang wika ay di-Tagalog; mga dayuhang gustong matuto ng Filipino bilang wikang dayuhan, at ang mga Pilipinong gustong gawing tulay ang kanilang wikang sarili upang matuto ng wikang dayuhan. Hindi sapat na maging siyentipiko ang isang ortograpiya. Kailangan din itong matanggap ng publiko. Sa puntong ito, kailangang linawin na walang ganap na bagong kalakaran at kumbensyon sa patnubay na ito. Ang marami rito ay dati nang mga kaalaman at tuntunin na naipahayag, naimungkahi o naiharap na sa nakaraan, subalit sa di malamang dahilan ay naiwaksi at nakalimutan. Sa ganang amin, ang muling pagpapahayag ng mga subok na at nakagawian nang tuntunin ay hindi masama kundi mabuting bagay.

December 08, 2017
Paghihiram ng mga Salita (Hiram na Salitang FIlipino)


Paghihiram ng mga salita

Walang salitang buhay na gaya ng Filipino ang puro. Dahil sa pagkakaiba-iba sa kultura ng mga bansa, may mga salitang banyaga na na hindi matatagpuan sa salitang Filipino kapag isinasalin. Sa pangyayaring ito, ang tanging magagawa ay manghiram o dili kaya ay lumikha ng bagong salita.
Walang masama sa panghihiram ng salita. Hindi naman kailangan pang humingi ng pahintulot sa bansang hihiraman na mga salita; hindi rin kailangan pang isauli ang salita pagktapos na hiramin hindi rin ito nakakahiya

Ayon sa pag-aaral:
Limang libong salitang kastila na hiniram sa Filipino.
Tatlong libong salitang malay.
Isang libo sa ingles at daan-daang mga salita rin ang hiniram natin sa Instik, Arabe, Sanskrito, Latin, Niponggo, Aleman, Pranses at iba pa.

Salitang teknikal at pang- agham ang una nating hinihiram.
Sa halip na lumikha tayo ng salita, hinihiram na lamang natin ang nga salitang ito.
May mga salitang panteknikal at pang-agham ang Maugnayang Pilipino na ginagamit sa pinatatanyag ng araneta university, subalit ang mga ito ay hindi itinatagubilin ng Komisyon ng Wikang Filipino kaya hindi palasak na ginagamit sa mga paaralan.
Bukod sa katotohanang ang wika ay nakasanding sa kultura, may mga salita rin na hango sa pangalan ng kilalang tao tulad ng voltage, watt at quixotic na tinatawag na eponym. Dahil dito, hindi lahat ng salita ay maaring bigyan ng salin at talagang hindi maiiwasan ang panghihiram ng mga salita lalu ang mga salitang agham at teknikal.

Kung susuriin natin, may dalawang paraan ng panghihiram ng salita ang umiiral.

1. Tuwirang Hiram - hinihiram ng buo ang salitang banyaga at inaangkop ang bigkas at ispeling sa ortograpiyang Filipino.
Halimbawa:
Barco - Barko
Antenna - Antena
Repollo - Repolyo
Silla - Silya
Piña - Pinya
Nitrogen - Naytrodyen
Phonology - Ponoloji
Produce - Prodyus
Chemistry - Kemistri

2. Ganap na hiram - dahil sa praktikalidad hinihiram ng buo ang salitang banyaga nang walang pagbabago sa anyo. Halimbawa ang mga salitang cake, ice cream, computer, door bell, humburger, physics, laser, atbp.
Noong mga nakakaraang panahon kapag nanghihiram ng salita, ang unang preperens ay Kastila sapagkat konsistent ang ispeling nito (Kastila) tulad ng Filipino. Ngunit ngayon, higit na pinipili ang Ingles.

Noon - Ngayon
Sorbetes - Ice cream
Klinika - Clinic
Laboratoryo - Laboratory/Laboratori
Sikolohiya - Psychology/Saykoloji
Kimika - Kemistri
Pisika - Physics
Ehinyero - Engineer

Halimbawa ng maugnayang Pilipino
Daktinig (mikropono)
Agsikap (inhinyero)
Miksipat (mikroskopyo)
Batidwad (telegrama)
Sipnayan (matematika)
Liknayan (pisika)
Dr. Alfonso Santiago ang nagtakda ng mga tuntunin o paran ng panghihiram sa Ingles sa aklat niyang “Sining ng Pananaliksik”.

1.) Paraan I. Pagkuha ng katumbas sa Kasti8la ng hihiraming salitang Ingles at pagbaybay dito ayon sa palabaybayang Filipino.
Halimbawa:
Liquid=liquido=likido
Cemetery=cementerio=sementeryo

2.) Paraan II. Kung hindi maaari ang paraan I (walang katumbas sa Kastila), hiramin ang salitang Ingles at baybayin sa palabaybayang Filipino.
Halimbawa:
Tricycle=trisikel
Truck=trak
Train=tren

3.) Paraan III. Kapag hindi maaari ang Paraan I at Paraan II, hiramin ang salitang Ingles at walang pagbabagong gawin sa pagbaybay.
Halimbawa:
Manila Zoo = Manila Zoo
Visa = Visa
Xylem = Xylem
Zygote = Zygote
Xerox = Xerox
Sandwich = Sandwich
Zamboanga = Zamboanga
Francisco = Francisco
Roxas = Roxas
Villiviza = nilliviza

Mga alituntunin hinggil sa mga bagong hiram na salita
Hinggil sa mga Bagong Hiram na Salita
1.1 Baybayin alinsunod sa paraan ng wikang Filipino ang mga bagong
Hiram na salita, maliban sa sumusunod na kaso:

1.1.1 Pangngalang pantangi. Halimbawa, Victoria, Galicia,
Washington Circle, Shinjuko, Czech, National Basketball
Association, Halili Beer, Ma Mon Luk.

1.1.2 Teknikal o siyentipikong salita. Halimbawa, carbon dioxide,
Chemotherapy, green house effect, pizzicato, sodium glumate, varicose, x-ray.

1.1.3. Salitang may natatanging kahulugang pangkultura. Halimbawa,bolshoi, feng shui, geisha, gourmet, jazz, joie de vivre, kibbutz, mardi gras, pizza.

1.1.4. Malayo na ang anyo sa orihinal kaya mahirap makilala o nagiging kakatwa ang anyo kapag binaybay sa Filipino. Halimbawa,“jeywoking” (jaywalking), “rendevu” (rendevous), “ispid” (speed),“ordev” (hors d’euvre), “feris wil” (ferris wheel), “pastits”(pastiche), “montadz” (montage), “tsokoleyt keyk” (chocolate cake).

1.1.5. Kilala na sa orihinal at banyagang anyo ng mga hiram na salita. Halimbawa, box, cat, coke,duty-free, exit, faux pas, fax, fike, jai alai, jogging, mall, save, shabu, shop, stop, store, taxi, whisky, x-rated.

1.2 Sa pagbaybay ng mga salitang hiram na naglalaman ng alinman sa 11 tunog patinig sa Ingles, piliin ang pinakamalapit sa tunog at anyo ng palabaybayang Filipino. Halimbawa, drayb (drive), geyt (gate),istandardiseysiyon (standardization), layt (light).

1.3 Iwasan ang gitlapi kapag ginagamit na pandiwa ang mga hiram na salita at hindi binago ang baybay. Inihihiwalay ng gitling ang panlapi sa hiram na salita. Halimbawa, mag-delete, i-delete, nag-hot-oil, i-salvage, mag-email-han. Ngunit kung hindi maiwasan ang gitlapi, baybayin sa Filipino ang hiram na salita. Halimbawa, dumelit,hinat-oyl, sinalveyds, inimeyl.

December 08, 2017
Mga Teoryang Pangwika

Teoryang Pangwika

A. Sosyoling wistikong teorya:

Ayon sa teoryang ito ay ang wika ay panlipunan at ang speech ay pang-indibidwal. Ayon kay Sapir, ang wika ay isang instrumento o kasangkapan ng sosyalisasyon. Ibig sabihn nito ay ang mga relasyong sosyal ay hindi iiral kung wala nito. Ayon naman kay Saussure, ang wika ay binubuo ng dalawang parallel at magkaugnay na serye, ang signifier(language) na isang kabuuang set ng mga gawaing pangwika na nagbibigay ng daan sa indibidwal na umintindi at maintindihan, at ang signified (parole).

Kaugnay sa teoryang ito ay ang ideya ng pagiging heterogenous ng wika dahil sa mga magkakaibang indibidwal at grupo. Pinaniniwalaan dito na ang wika ay hindi isang simpleng instrumento ng komunikasyon kundi isang pagsasama-sama ng mga anyo sa isang magkakaibang kultura. Dito ngayon lalabas ang tatlong anyo ng wika, ang idyolek, dayalek, at sosyolek.

B. Teorya ng akomodasyon:

Tinatalakay sa teoryang ito ni Howard Giles, ang linguistic convergence at linguistic divergence, Ang mga ito’y mga teorya mula sa SLA (second language acquisition). Tinatalakay ang teoryang ito Sa linguistic convergence sinasabin na nagkakaroon ng tendesiya na gumaya o bumagay sa pagsasalita ng kausap para bigyang-halaga ang pakikiisa, pakikilahok, pakikipag-palagayang-loob, pakikisama o kaya’y pagmamalaki sa pagiging kabilang sa grupo. Samantalang sa linguistic divergence sinasabing pilit nating iniiba o pilit tayong di-nakikiisa, o kaya’y lalong pagigiit sa sariling kakayahan at identidad.

Tinatalakay rin dito ang interference phenomenon at interlanguage. Ang interference phenomenon ay ang tumatalakay sa impluwensya ng unang wika sa pangalawang wika. Dito nabubuo, halimbaw, ang Taglish, Singlish, o kaya Malay English at marami pang iba dahil sa di-maiwasang pagpasok ng mga katutubong wika ng mga bansang nagging kolonya ng mga bansa na ang katutubong wika ay Ingles. Ang interlanguage naman ang tinatawag na mental grammar na nabubuo ng tao pagdating ng panahon sa proseso ng pagkatuto nya ng pangalawang wika. Halimbawa nito ang mga salitang madalas nating ginagamit, na dahil sa sobrang dalas ay nadadagdagan natin ito ng gamit (nominalisasyon). Dito ay binabago ng tagapagsalita ang grammar sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagbabawas at pagbabago ng mga alituntunin.

November 09, 2017
Tungkulin Ng Wika

Ano-ano ang tungkulin ng wika?

Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan.
Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito.
Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay, maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan, o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa, tatlo, o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.
Pagsasalitaan ang tawag sa isang paraan ng pakatuto. Nagpapalinaw ang usapan tungkol sa isang paksa sa pagsasaulo ng mga bagay. Sa pamamagitan ng salitaan ,nakapagpapalitan tayo ng mga kuro-kuro.
Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.

Iba-ibat tungkulin ng wikang pilipino ayon sa eksaktong kahulugan.

1. Interaksyunal- nagpapanatili ng relasyong sosyal.
halimbawa:
pasalita: pangangamusta
pasulat: liham pang-kaibigan

2. Instrumental- tumutugon sa mga pangangailangan.
halimbawa:
pasalita: pag-uutos
pasulat: liham pang-aplay

3. Regulatori- kumukontrol/gumagabay sa kilos o asal ng iba.
halimbawa:
pasalita: pagbibigay ng direksyon
pasulat: panuto

4. Personal- nagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon.
halimbawa:
pasalita: pormal o di-pormal na talakayan
pasulat: liham sa patnugot

5. Imahinasyon- nagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.
halimbawa:
pasalita: malikhaing pagsasabuhay/pamamaraan
pasulat: mga akdang pampanitikan

6. Heuristic- naghahanap ng mga impormasyon o datos.
halimbawa:
pasalita: pagtatanong
pasulat: survey

7. Informative- nagbibigay ng mga impormasyon.
halimbawa:
pasalita: pag-uulat
pasulat: balita sa pahayagan

November 09, 2017
Iba't Ibang Uri ng Wika

Ang wika ang pinakamabisang instrumento ng komunikasyon at wikang Filipino para sa mga Pilipino. Ito ay nahahati sa apat na uri.

1. Balbal - ito ang pinakamababang antas. Ito ay binubuo ng mga salitang kanto na sumusulpot sa kapaligiran.
Halimbawa: parak (pulis), iskapo (takas), istokwa (layas), juding (binababae), tiboli (tomboy), epal (mapapel), istokwa (layas) ,haybol (bahay)

2. Lingua Franca o Panlalawigan - Kabilang sa antas na ito ang mga salitang katutubo sa lalawigan o panlalawigang salita. Ang mga Cebuano, Iloko, Batangueno, Bicolano at iba pa ay may temang lalawiganin sa kani kaniyang dila. Isang matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ay ang punto o accent AT (hindi, O) ang paggamit ng mga salitang hindi banyaga at hindi rin naman Tagalog.

3. Pambansa - salitang madalas gamitin sapagkat nauunawaan ng buong bansa. Sa Pilipinas, laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. Marami ang nagsasabing ito ay Filipino, samantalang ang iba naman ay may katwiran ding tawaging Tagalog lamang ang Wikang Pambansa ng Pilipinas. Kung mauunawaan na ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (Simpleng alpabeto) ay maunlad, at may mga hiram na titik. Ang Filipino naman ay kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man, o balbal, mapa Tagalog man o banyaga. Sa kadahilanang ito, ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan, ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa.

4. Pampanitikan - Ito ang pinakamayamang uri. Kadalasa'y ginagamit ang mga salita sa ibang pang kahulugan. Mayaman ang wikang pampanitikan sa paggamit ng tayutay, idioma, eskima at ibat ibang tono, tema at punto. Isang eksperto na rin ang nagsabi na ang Panitikan ay ang "Kapatid na babae ng Kasaysayan", ito ay dahil sa ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at maaring tumaliwas din sa kasaysayan dahil sa kaniyang kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o kathang isip. Ito ay kadalasang nagaganap sa tuwing ang wikang pampanitikan ay malayang nagagamit sa pagkatha ng dula, katha, palabas, at iba pang likhang-pampanitikan.

November 08, 2017
Mga Varyasyon o Barayti ng Wika

Homogeneus at Heterogeneous na wika

Homogeneous ang wika kung pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit nito.
(Paz, et.al.2003).
Heterogenous na Wika – wikang iba-iba ayon sa lugar, grupo, at pangangailangan ng paggamit nito, maraming baryasyon na wika. Ito ay nagtataglay o binubuo ng magkakaibang kontent o element heteros – nangangahulugang magkaiba samantalang ang genos – nangangahulugang uri o lahi.

Nag-uugat ang mga barayti ng wika sa pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at grupo, maging ng kani-kanilang tirahan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa.

A. Dayalek/Dayalekto – ito ang barayti ng wikang ginagamit sa isang pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon at bayan. Ang barayti ng wikang nalilikha ng dimensyong heograpiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat. Ito ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook, malaki man o maliit. Ito rin ang wikang sinasalita ng isang neyographical.
Halimbawa: pakiurong nga po ang plato (Bulacan – hugasan)
pakiurong nga po ang plato (Maynila – iusog)

B. Idyolek - ito ay pansariling paraan, nakagawiang pamamaraan o istilo sa pagsasalita. Makikita rito ang katangian at kakanyahang natatangi ng taong nagsasalita o ng isang pangkat ng mga tao. ( uri ng wikang ginagamit at iba pa). Ito rin ang Individwal na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika.
Halimbawa: Tagalog – Bakit?
Batangas – Bakit ga?
Bataan – Bakit ah?
Ang idyolek ni Marc Logan – paggamit ng salitang magkakatugma
Ang idyolek ni Mike Enriquez – hindi namin kayo tatantanan
Ang idyolek ni Kris Aquino - Aha!, ha, ha… okey! Darla!

C. Sosyolek - naman ang tawag sa barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal o nakabatay sa katayuan, antas o sa pangkat na kanyang kinabibilangang panlipunan. Tinatawag din itong sosyal (pamantayan) na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan, paniniwala, oportunidad, kasarian, edad at iba pa. Ito ay may kinalaman din sa katayuang sosyo-ekonomiko ng nagsasalita.
Halimbawa: Wika ng mag-aaral - Oh my God, nakatabi ko kanina sa bio ang crush ko!
Tapos nakasabay ko pa s'yang mag-lib! (estudyante)
Wika ng matanda - Ano ikamo, wala pa ang tatay n'yo diyan? Aba at saan na
naman napunta ang damuhong 'yon? Malilintekan 'yon sa akin! (matanda)

Iba’t Ibang Sosyolek

1. Gay Lingo – ang wika ng mga bakla. Ginamit ito ng mga bakla upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan kaya binago nila ang tunog o kahulugan ng salita.
Halimbawa: Churchill para sa sosyal, Indiana jones para sa hindi sumipot, begalou
para sa malaki, Givenchy para sa pahingi, Juli Andrews para sa mahuli.

2. Coňo - tinatawag ding coňotic o conyospeak isang baryant ng Taglish o salitang Ingles na hinahalo sa Filipino kaya nagkaroon ng coede switching. Kadalasan din itong ginagamitan ng pandiwang Ingles na make at dinugtong sa Filipino. Minsan kinakabitan pa ito ng ingklitik na pa, na, lang at iba pa.
Halimbawa: Let’s make kain na… wait lang I’m calling ana pa… We’ll gonna make
pila pa…It’s so haba na naman for sure.

3. Jejemon o Jejespeak – ay isang paraan ng pagbaybay ng hehehe at ng salitang mula sa Hapon na pokemon. Ito ay nakabatay rin sa mga Wikang Ingles at Filipino subalit isinusulat nang may pinaghalo-halong numero, mga simbolo, at may magkasamang malalaki at maliliit na titik kaya’t mahirap basahin at intindihin lalo na nang hindi pamilyar sa jejejetyping. Madalas na nagagamit ang mga titik H at Z.
Halimbawa: 3ow phow, mUsZtAh nA phow kaOw? - Hello po, kumusta po kayo?
aQcKuHh iT2h - Ako ito
iMiszqcHyuH - I miss you

4. Jargon - ang mga tanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat ng isang propesyon, artikula na trabaho, o gawain ng tao.
Halimbawa: abogado – exhibit, appeal, complainant
guro – lesson plan, class record, Form 138
Etnolek – ito ay barayti ng wika mula sa mga etnolengguwistikong grupo. Ang salitang ito ay nagmula sa pinagsamang etniko at dialek. Taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko.
Halimbawa: Vakkul – gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init man o ulan
Bulanon – full moon
Kalipay – tuwa o ligaya
Palangga – mahal o minamahal
Shuwa – dalawa
Sadshak – kaligayahan
Peshen – Preshen

D. Register – ito ang barayti ng wika kung saan naiaangkop ng isang nagsasalita ang uri ng wikang ginagamit niya sa sitwasyon at sa kausap. Nagagamit ng nagsasaita ang pormal na tono ng pananalita kung ang kausap niya ay isang taong may mataas na katungkulan o kapangyarihan, nakatatanda o hindi niya masyadong kakilala. Pagkakaroon ng pagbabago ng wika sa taong nagsasalit o gumagamit ng wika ayon sa:
a. Tono ng kausap o tagapakinig (tenor of discourse) – naaayon ang wika sa sino ang nag-uusap.
b. Paksa ng pinag-uusapan (field of discourse) – batay sa larangan na tinatalakay at sa panahon.
c. Paraan o paano nag-uusap ( mode of discourse) – pasalita o pasulat pagtalima sa
mga panunturan dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap.
Halimbawa: Paggamit ng pormal na wika sa simbahan, talumpati, pagpupulong at pagsulat ng aklat pangwika o pampanitikan o pormal na sanaysay.
Paggamit ng di pormal na wika sa pagsulat ng komiks, talaarawan at liham
pangkaibigan o di pormal na paraan ng pagsasalita kung ang kausap ay kaibigan, malalapit na kapamilya, kaklase o kasing-edad

E. Ekolek - Barayti ito ng wika na karaniwang nabubuo at sinasalita sa loob ng bahay. Taglay nito ang kaimpormalan sa paggamit ng wika subalit nauunawaan ng mga gumagamit nito.
Halimbawa: Mamita
Lolagets
Papsy

F. Pidgin - ito ay umusbong na bagong wika na tinatawag sa Ingles na Nobody’s Native Language o katutubong wikang di pag-aari ninuman. Ito ay bunga ng pag-uusap ng dalawang taong parehong may magkaibang unang wika kaya’t di magkaintindihan dahil hindi nila alam ang wika ng isa’t isa kaya magkakaroon sila ng makeshift language. Dahil dito makakalikha sila ng isang wikang pinaghalo ang kanya-kanya nilang unang wika.
Halimbawa: Ang pagpunta ng mga Kastila noon sa Zamboanga nakabuo sila ng wikang
pinaghalong Espanyol at Katutubong Wika ng Zamboanga.

G. Creole - ay isang wika na unang naging pidgin at kalaunan ay naging likas na wika (nativized) na ng mga batang isinilang sa komunidad ng pidgin. Nagamit ito sa mahabang panahon hanggang sa magkaroon ng pattern o tuntuning sinusunod na ng karamihan.
Halimbawa: ang wikang Chavacano

November 08, 2017
Mga Bahagi ng Pangungusap

Ang pangungusap ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa subalit buo ang diwa.

Mga Halimbawa:
Isang salitang pangungusap – umuulan.
Isang pangkat ng mga salita – Hanggang ngayon, walang makapagsasabi kung paano nagsimula iyon

Bahagi Ng Pangungusap

Mayroong dalawang bahagi ang pangungusap: ang simuno at ang panaguri.

Simuno (English: subject) - Ito ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Natutukoy ang ang salita sa pangungusap ang simuno kung ito ay sinusundan ng mga pandanda.

Ang Paksa ay maaaring:
a. payak – binubuo ito ng isang salita na tumutukoy sa paksa o pinag-uusapan sa
pangungusap.
b. buong simuno – binubuo ng payak na simuno at iba pang salita sa bahaging ito ng
pangungusap.

Halimbawa:
1. Si Martin ang bago kong kaibigan.
2. Sina Anna at Louis ang kumain ng tinapay.
3. Ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis.
4. Namumulaklak na ang mga halaman sa hardin.
5. Binenta sa murang halaga ang antigong banga.
6. Ang magkakaibigan ay sama-samang nanood ng pelikula.
7. Sina Clyde at Bonnie ay paparating na.

Panaguri (English: predicate) - Ito ang bahagi ng pangungusap na naglalahad ng impormasyon tungkol sa simuno.

Ang panaguri ay maaaring:

a. payak na panguri – pandiwa o salitang nasa anyong pangngalan, panghalip, pang-uri o
pang-abay na nagsasabi tungkol sa simuno.
b. buong panaguri – ang payak na panaguri kasama ang iba pang mga salita o panuring.

1. Bumili si Princess ng bagong damit.
2. Diniligan ng mga mag-aaral ang mga bagong tanim na halaman.
3. Si Angelo ay isang matagumpay na doktor.
4. Ang MRT ay nangangahulugang Manila Railway Transit.
5. Napagod ang mag-anak sa kanilang pamimili para sa kapaskuhan.
6. Pinakintab nina Alice at Lea ang sahig ng silid-aralan.
7. Kumain ng agahan sina Adrian at Elsa.

Mga Sanggunian:

Antonio, E. et.al (http://et.al). 2015. “Kayamanan 5: batayang kagamitang Pampagturo.”
Cristina Daigo. November 26, 2016. Filipino Language and Customs. Retrieved from http://www.buhayofw.com/blogs/blogs-filipino-language/ano-ang-bagagi-ng-pangungusap-halimbawa-ng-simuno-at-panaguri-5839a050e7cce

October 15, 2017
Iba't Ibang Ayos ng Pangungusap

May dalawang ayos ang pangungusap: karaniwan o tuwid at di-karaniwan o baligtad na ayos.

1. Karaniwan o Tuwid na ayos ng pangungusap.
Ito ay ang ayos ng pangungusap na kadalasang ginagamit natin lalo na sa mga pasalitang Gawain.
Nauuna ang panaguri o ang bahagi nito sa simuno ng pangungusap.

Mga Halimbawa
a. Punung-puno ng iba’t ibang damdamin / ang musika.
b. Nangangahulugang Orihinal Pilipino Music / ang OPM.
c. Isang patunay / ito / ng pagiging malikhain ng mga Filipino.
Ang Punung-puno ng iba’t ibang damdamin, Nangangahulugang Orihinal Pilipino Music at isang patunay ay pawang mga panaguri. At sila ay matatagpuan bago ang mga simuno ng pangungusap.

2. Di-Karaniwan o Baligtad na ayos ng pangungusap
Ito ang ayos ng pangungusap na nauuna ang simuno sa panaguri ng pangungusap. Ang panandang "ay" ay kadalasang makikita sa mga pangungusap na nasa di karaniwang ayos.
Sa mga sumusunod na halimbawa, mapapansin na ang mga simuno na ang nauuna kaysa sa mga panaguri.

Mga Halimbawa
a. Ang musika / ay punung-puno ng damdamin.
b. Ang OPM / ay nangangahulugang Original Pilipino Music.
c. Ito / ay isang patunay ng pagiging malikhain ng mga Filipino.

October 15, 2017
Iba't Ibang Uri ng mga Pangungusap

May iba't ibang Uri ang mga Pangungusap. Ito ay ang mga sumusunod:

Ayon Sa Gamit

1. Mga pangungusap na eksistensyal - nagpapahayag ng pagkamayroon ng isa o higit pang tao, atbp. Pinangungunahan ito ng may o mayroon.
Halimbawa:
Mayroon daw ganito roon.

2. Mga pangungusap na pahanga – nagpapahayag ng damdaming paghanga.
Halimbawa:
Kayganda ng babaing iyun!

3. Mga sambitlang – tumutukoy sa mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin.
Halimbawa:
Aray!

4. Mga pangungusap na pamanahon – nagsasaad ng oras o uri ng panahon.
Halimbawa:
Maaga pa.

5. Mga pormularyong panlipunan – mga pagbati, pagbibigay-galang, atbp. na nakagawian na sa lipunang Pilipino.
Halimbawa:
Magandang umaga po.

Ayon SaTungkulin

Ang pangungusap ay may apat na uri ayon tungkulin, ito ay pasalaysay, patanong, pautos at padamdam.

1. Ang paturol na pangungusap ay tinatawag ding pasalaysay. Ito’y nagsasalaysay ng isang katotohanan o pangyayari. Ito ay binabantasan ng tuldok.
Halimbawa:
Si Jose Rizal ay kinikilalang bayani ng ating lahi.
Magkikita-kita ang aming pamilya sa pagdating ni Rene.

2. Ang pangungusap na patanong ay nagpapahayag ng pagtatanong o pag-uusisa. Ito’y gumagamit ng tandang pananong (?).
Halimbawa:
Tutuloy ba kayo kina Tess at Lito pagdating sa New York?
Sasama na ba ang mga bata sa pamamasyal?

Anyo ng Patanong
Patanong na masasagot ng OO o Hindi
Halimbawa:
Naglinis ka na ba ng bahay?

Pangungusap na Patanggi ang Tanong
Halimbawa:
Hindi ka ba papasok?

Gumagamit ng Panghalip na Pananong
Ang mga panghalip ay kinabibilangan ng mga salitang: ano, alin, sino, saan at iba pa.
Halimbawa:
Ano ang iyong ginagawa kanina?

Nasa Kabalikang Anyo ng Tanong
Halimbawa:
Tayo ba ay aalis na?
Tanong na may Karugtong o Pabuntot
Halimbawa:
Dumaan ka na dito, hindi ba?

3. Ang pautos ay nagpapahayag ng obligasyong dapat tuparin, samantalang ang pakiusap ay nagpapahayag ng pag-utos sa magalang na pamamaraan. Nagtatapos ito sa tuldok.

Halimbawa:
Sagutin mo agad ang liham ni Joy.
Pakibigay mo naman ito sa iyong guro.

Anyo ng Pautos
Pautos na Pananggi – Pinangungunahan ng salitang "huwag".
Halimbawa:
Huwag kang lalabas ng bahay.
Pautos na Panag-ayon – Ito ang paksa ng pangungusap ay nasa ikalawang panauhan
at may pandiwang nasa anyong pawatas.
Halimbawa:
Ipagluto mo si Anna ng adobo.

4. Padamdam - Ito ay nagsasabi ng matinding damdamin gaya ng tuwa, lungkot, pagkagulat, paghanga, panghihinayang at iba pa. Karaniwang nagtatapos ito sa tandang panamdam(!). Hala! Aba! Ha! Hoy! Gising! Naku!
Halimbawa:
Naku! Binasag mo pala, ang mamahaling plorera.
Kay ganda ng bansang Pilipinas!

Ayon Sa Kayarian

Ang pangungusap ay may apat na kayarian: payak, tambalan, hugnay at langkapan.
1. Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng iisang kaisipan. Maaaring nagtataglay ng payak o tambalang simuno at panaguri.
May apat itong kayarian:
a. payak na simuno at payak na panaguri
b. payak na simuno at tambalang panaguri
c. tambalang simuno at payak na panaguri
d. tambalang simuno at tambalang panaguri.
Mga halimbawa:
a. Ang pamahalaan ay masigasig sa mabilisang pagsugpo ng kriminalidad sa bansa.
b. Ang mga lalaki at babae ay naghahanda ng palatuntunan para sa darating na pista.
c. Ang aming pangkat ay naglinis ng mga kalye at nagpinta ng mga pader sa paaralan.
d. Ang mga guro at mag-aaral ay aawit at sasayaw para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

2. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa:
Halimbawa:
a. Nagtatag ng isang samahan sina Arnel at agad silang umisip ng magandang proyekto para
sa mga kabataan ng kanilang pook.
b. Maraming balak silang gawin sa Linggo: magpapamigay sila ng pagkain sa mga batang
lansangan, magpapadala sila nga mga damit sa mga batang ulila saka maghahandog
sila ng palatuntunan para sa mga maysakit sa gabi.

3. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isa o dalawang sugnay na di-makapag-iisa.
Halimbawa:
a. Gaganda ang iyong buhay kung susunod ka sa mga pangaral ng inyong magulang.
b. Ang batang na putol ang mga kamay ay mahusay gumuhit.

4. Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawa o mahigit pang sugnay na makapag-iisa at dalawa o mahigit pang sugnay na di-makapag-iisa.
Halimbawa:
a. Ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang kaya't dapat na tayo ay magpakabuti upang
makamit ang kaligayahan sa kabilang buhay.
b. Nahuli na ang mga masasamang-loob kaya't payapa na kaming nakatutulog sa gabi, kasi
sila lamang ang gumugulo sa amin.
c. Ang mga bayani natin ay namuhunan ng dugo upang makamtan ang kalayaan nang ang
bayan ay matahimik at lumigaya.

October 14, 2017
Mga Anyo at Uri ng Panitikan

Ano ang Panitikan?

Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula.
Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang "pang-titik-an" na kung saan ang unlaping "pang" ay ginamit at hulaping "an". At sa salitang "titik" naman ay nangunguhulugang literatura, na ang literatura ay galing sa Latin na littera na nangunguhulugang titik.
Nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampatalaya at mga karanasang may kaugnay ng iba't ibang klase ng damdamin. Ang halimbawa nito ay ang pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapoot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba.

Mga uri ng Panitikan

Sa pinakapayak na paghahati, dalawa ang uri ng panitikan: ang mga kathang-isip(Ingles: fiction) at ang mga hindi kathang-isip (Ingles: non-fiction) na mga sulatin at babasahin. Ginagamit ng mga manunulat ang kanilang imahinasyon para sa pagsulat ng mga akdang bungang-isip lamang. Umiimbento sila ng mga kathang-isip na mga tauhan, pangyayari, sakuna, at pook na pinangyarihan ng kuwento para sa kanilang mga prosang katulad ng mga nobela at maikling kuwento
Para sa pangalawang uri ng panitikan, bumabatay ang may-akda sa mga tunay na balita at iba pang kaganapan, ayon sa kaniyang mga kaalaman hinggil sa paksa. Pinipilit dito ng manunulat na maging tumpak sa mga detalye ng mga pangyayari. Hindi gawa-gawa lamang ang nakakaingganyong kuwento. Kabilang sa mga hindi-bungang-isip na mga sulatin at babasahin ang mga talambuhay, awtobiyograpiya, talaarawan, sanaysay, at mga akdang pang-kasaysayan.


Anyo ng Panitikan

May dalawang pangunahing anyo ang panitikan, ito ang tuluyan at patula. Ang tuluyan o prosa na sa salitang Ingles ay prose. Ito ay maluwang na pagsasama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay nasusulat sa karaniwang takbo ng pangungusap o pagpapahayag.
Ang patula o panulaan na tawag sa salitang Ingles ay poetry. Ito ay pagbubuo ng pangungusap sa pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtugma-tugma, at nagpapahayag din ng mga salitang binibilang ang mga pantig at pagtutugma-tugma ng mga dulo ng mga taludtod sa isang saknong.

October 04, 2017
List of Greek Gods and Goddesses

The following is the List of Greek Gods and Goddesses and their brief description.

List of Greek Gods and Goddesses - A

 • Achelois - One of the moon goddesses.
 • Achelous - The patron god of the Achelous river.
 • Aeolus - (a.k.a. Aeolos, Aiolos, Aiolus, Eolus) God of air and the winds.
 • Aether - (a.k.a. Aither, Akmon, Ether) God of light and the atmosphere.
 • Alastor - God of family feuds.
 • Alcyone - One of the seven daughters of Atlas and Pleione.
 • Alectrona - Early Greek goddess of the sun.
 • Amphitrite - (a.k.a. Salacia) The wife of Poseidon and a Nereid.
 • Antheia - Goddess of gardens, flowers, swamps, and marshes.
 • Aphaea - (a.k.a. Aphaia) A Greek goddess who was worshipped exclusively at a single sanctuary on the island of Aegina in the Saronic Gulf.
 • Aphrodite - (a.k.a. Anadyomene, Turan, Venus) Goddess of love and beauty.
 • Apollo - (a.k.a. Apollon, Apulu, Phoebus) God of the sun, music, healing, and herding.
 • Ares - (a.k.a. Enyalius, Mars, Aries) God of chaotic war.
 • Aristaeus - (a.k.a. Aristaios) Patron god of animal husbandry, bee-keeping, and fruit trees.
 • Artemis - (a.k.a. Agrotora, Amarynthia, Cynthia, Kourotrophos, Locheia, Orthia, Phoebe, Potnia Theron) Goddess of the moon, hunting, and nursing.
 • Asclepius - (a.k.a. Aesculapius, Asklepios) God of health and medicine.
 • Astraea - The Star Maiden - a goddess of justice, included in Virgo and Libra mythologies.
 • Até - Goddess of mischief.
 • Athena - (a.k.a. Asana, Athene, Minerva, Menerva) Goddess of wisdom, poetry, art, and the strategic side of war.
 • Atlas - The Primordial Titan who carried the weight of the heavens on his back.
 • Atropos - (a.k.a. Aisa, Morta) One of The Fates - She cut the thread of life and chose the manner of a persons death.
 • Attis - The (minor) god of rebirth.

List of Greek Gods and Goddesses - B

 • Bia - The goddess of force.
 • Boreas - (a.k.a. Aquilo, Aquilon) The North Wind. One of the Anemoi (wind gods).
 • Brizo - Protector of Mariners.

List of Greek Gods and Goddesses - C

 • Caerus - (a.k.a. Kairos, Occasio, Tempus) The (minor) god of luck and opportunity.
 • Calliope - One of the Muses. Represented epic poetry.
 • Calypso - (a.k.a. Kalypso) The sea nymph who held Odysseus prisoner for seven years.
 • Castor - (a.k.a. Castore, Kastor) One of the twins who represent Gemini.
 • Celaeno - The name of a wife of Poseidon.
 • Cerus - The wild bull tamed by Persephone, made into the Taurus constellation.
 • Ceto - (a.k.a. Keto) a sea monster goddess who was also the mother of other sea monsters.
 • Chaos - (a.k.a. Khaos) The nothingness that all else sprung from.
 • Charon - (a.k.a. Charun) The Ferryman of Hades. He had to be paid to help one cross the river Styx.
 • Chronos - (a.k.a. Chronus, Khronos) God of time.
 • Circe - (a.k.a. Kirke) A goddess who transformed her enemies into beasts.
 • Clio - One of the Muses. She represented History.
 • Clotho - (a.k.a. Nona) One of the Fates - Spun the thread of life from her distaff onto her spindle.
 • Crios - The crab who protected the sea nymphs, made into the Cancer constellation.
 • Cronus - (a.k.a. Cronos, Kronos, Saturn) God of agriculture, father of the Titans.
 • Cybele - (a.k.a. Agdistis, Magna Mater, Meter, Meter Oreie) Goddess of caverns, mountains, nature and wild animals.

List of Greek Gods and Goddesses - D

 • Demeter - (a.k.a. Ceres, Demetra, Tvath) Goddess of the harvest.
 • Dinlas - Guardian of the ancient city of Lamark, where wounded heroes could heal after battle.
 • Dionysus - (a.k.a. Bacchus, Dionysos, Liber) God of wine and pleasure.
 • Doris - A Sea Nymph, mother of the Nereids.

List of Greek Gods and Goddesses - E

 • Eileithyia - (a.k.a. Eileithyiai, Eilithia, Eilythia, Eleuthia, Ilithia, Ilithyia, Lucina) Goddess of childbirth.
 • Eireisone - The deity who embodied the sacred ceremonial olive branch.
 • Electra - (a.k.a. Atlantis) One of the seven Pleiades.
 • Elpis - (a.k.a. Spes) The spirit of Hope.
 • Enyo - (a.k.a. Bellona) A (minor) goddess of war, connected to Eris.
 • Eos - (a.k.a. Aurora, Eosphorus, Mater Matuta, Thesan) Goddess of the Dawn.
 • Erato - One of the Muses - represents Lyrics/Love Poetry.
 • Erebus - (a.k.a. Erebos) God of darkness.
 • Eris - (a.k.a. Discordia) Goddess of strife, connected to Enyo.
 • Eros - (a.k.a. Amor, Cupid, Eleutherios) God of love, procreation and sexual desire.
 • Eurus - (a.k.a. Euros, Vulturnus) The East Wind - One of the Anemoi (wind gods).
 • Euterpe - One of the Muses - represents Music/Lyrics/Poetry.

List of Greek Gods and Goddesses - G

 • Gaia - (a.k.a. Celu, Gaea, Terra) Goddess of the Earth, also known as Mother Earth.
 • Glaucus - (a.k.a. Glacus, Glaukos) A fisherman turned immortal, turned Argonaut, turned a god of the sea.

List of Greek Gods and Goddesses - H

 • Hades - (a.k.a. Aita, Dis Pater, Haidou, Orcus, Plouton, Pluto) God of the Dead, King of the Underworld.
 • Harmonia - (a.k.a. Concordia) Goddess of Harmony and Concord.
 • Hebe - (a.k.a. Juventas) Goddess of youth.
 • Hecate - (a.k.a. Hekat, Hekate, Trivia) Goddess of magic, witchcraft, ghosts, and the undead.
 • Helios - (a.k.a. Sol) God of the Sun.
 • Hemera - (a.k.a. Amar, Dies, Hemere) Goddess of daylight.
 • Hephaestus - (a.k.a. Hephaistos, Vulcan, Sethlans, Mulciber) God of fire and blacksmithing who created weapons for the gods.
 • Hera - (a.k.a. Juno, Uni) Goddess of goddesses, women, and marriage and wife of Zeus.
 • Heracles - (a.k.a. Herakles, Hercules, Hercle) An immortal hero of many Greek legends, the strongest man on Earth.
 • Hermes - (a.k.a. Pyschopompus, Mercury, Turms) God of commerce and travel, and messenger of the gods.
 • Hesperus - (a.k.a. Hesperos, Vesper) The Evening Star.
 • Hestia - (a.k.a. Vesta) Greek goddess of the home and fertility. One of the Hesperides.
 • Hygea - (a.k.a. Hygieia, Salus) Goddess of cleanliness and hygeine.
 • Hymenaios - (a.k.a. Hymenaeus, Hymen) God of weddings.
 • Hypnos - (a.k.a. Somnus) God of sleep.

List of Greek Gods and Goddesses - I-L

 • Iris - Goddess of rainbows.
 • Khione - The goddess of snow and daughter of the North Wind (Boreas)
 • Kotys - (a.k.a. Cotys, Cottyto, Cottytus) A Dionysian goddess whose celebrations were wild and liscivious.
 • Kratos - A god of strength and power.
 • Lacheses - (a.k.a. Decima) One of the Fates. Measured the thread of life with her rod.

List of Greek Gods and Goddesses - M

 • Maia - (a.k.a. Mya, Fauna, Maia Maiestas, Bono Dea) One of the seven Pleiades, Goddess of fields.
 • Mania - (a.k.a. Mania, Manea) Goddess of insanity and the dead.
 • Melpomene - One of the Muses - represented Tragedy.
 • Merope - One of the seven Pleiades, married to king Sisyphos.
 • Metis - Titan goddess of wisdom.
 • Momus - (a.k.a. Momos) God of satire, writers, and poets.
 • Morpheus - God of dreams and sleep.

List of Greek Gods and Goddesses - N-O

 • Nemesis - (a.k.a. Rhamnousia, Invidia) Goddess of retribution (vengeance).
 • Nereus - (a.k.a. Phorcys, Phorkys) Titan God who Fathered the Nereids. God of the Sea before Poseidon.
 • Nike - (a.k.a. Victoria, Nice) Goddess of victory.
 • Notus - (a.k.a. Auster) The South Wind. One of the Anemoi (wind gods).
 • Nyx - (a.k.a. Nox) Goddess of night.
 • Oceanus - Titan god of the ocean.

List of Greek Gods and Goddesses - P

 • Pallas - A giant who was one of the ancient Titan gods of war.
 • Pan - (a.k.a. Faunus, Inuus) God of woods, fields, and flocks. Also a Satyr.
 • Peitha - (a.k.a. Peitho, Suadela) Goddess of persuasion.
 • Persephone - (a.k.a. Persephassa, Persipina, Persipnei, Persephatta, Proserpina, Kore, Kora, Libera) Goddess of the Spring who lives off-season in the Underworld.
 • Pheme - (a.k.a. Fama) Goddess of fame and gossip.
 • Phosphorus - (a.k.a. Phosphor, Lucifer) The Morning Star.
 • Plutus - God of wealth.
 • Pollux - (a.k.a. Polydeuces) One of the twins who represent Gemini.
 • Polyhymnia - One of the Muses - represents sacred poetry and geometry.
 • Pontus - (a.k.a. Pontos) Ancient god of the deep sea.
 • Poseidon - (a.k.a. Neptune, Nethuns, Neptunus) God of the sea and earthquakes.
 • Priapus - (a.k.a. Priapus, Mutinus, Mutunus) A (minor) god of gardens and fertility, best known for having an enormous penis.
 • Pricus - The immortal father of sea-goats, made into the Capricorn constellation.
 • Proteus - An early sea god before Poseidon.

List of Greek Gods and Goddesses - R-S

 • Rhea - (a.k.a. Cybele) Goddess of nature.
 • Selene - (a.k.a. Luna) Goddess of the Moon and the 'mother' of vampires.
 • Sterope - (a.k.a. Asterope) One of the seven Pleiades, who bore a child of Ares.
 • Styx - A Naiad who was the first to aid Zeus in the Titan war. (Not to be confused with the river Styx).

List of Greek Gods and Goddesses - T

 • Tartarus - (a.k.a. Tartaros, Tartarizo) God of the depths of the Underworld - a great storm pit - and the father of Typhon.
 • Taygete - (a.k.a. Taygeti, Taigeti) One of the seven Pleiades, a mountain nymph.
 • Terpsichore - One of the Muses - represented Dancing.
 • Thalia - One of the Muses - represented Comedy.
 • Thanatos - (a.k.a. Mors) God of death.
 • Themis - Ancient goddess of divine order, law, and custom.
 • Thetis - Leader of the Nereids, a shapeshifter, and a prophet.
 • Triton - Trumpeter of the sea and messenger of the deep.
 • Tyche - (a.k.a. Fortuna, Nortia) Goddess of fortune and prosperity.
 • Typhon - (a.k.a. Typhaon, Typhoeus, Typhus) God of monsters, storms, and volcanoes. Challenged Zeus for control of Mount Olympus.

List of Greek Gods and Goddesses - U-Z

 • Urania - One of the Muses - represented Astronomy and Astrology.
 • Uranus - (a.k.a. Ouranos, Caelus) God of the sky and the heavens. Father of the Titans.
 • Zelus - The god of zeal, rivalry, and jealousy.
 • Zephyrus - (a.k.a. Zephyros, Favonius, Zephyr) The West Wind. One of the Anemoi (wind gods).
 • Zeus - (a.k.a. Dias, Jupiter, Tinia, Jove, Jovis Pater) Leader of the Olympic gods, and god of lightning, thunder, and the heavens.

October 04, 2017
List of Ancient Egyptian God and Goddesses

Here is the List of Ancient Egyptian God and Goddesses and their brief description.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - A

 • Aah - (a.k.a. Aa, Ah) The god of the 360 day Egyptian calendar. He famously lost the other 5 days to Thoth in a game of dice.
 • Abtu - A fish deity, paired with Anet. Together they swim in front of Ra's boat to warn and protect him from danger.
 • Ahti - With the body of a hippo and the head of a wasp, this goddess was considered spiteful and chaotic and was rarely worshipped.
 • Aken - The ferryman who takes dead souls to the afterlife. Is often asleep, which means souls have to wake him for passage.
 • Aker - An earth god whose primary function is to protect the gateway into and out of the Underworld.
 • Amathaunta - Brought to Egypt from Sumerian myth, little is known of this goddess other than that she was associated with the sea.
 • Amaunet - The goddess of the North Wind in Lower Egypt. Also one of the 8 original gods, the Ogdoad.
 • Amenhotep - A pharoah who constructed so many great buildings he became the god of architecture and construction.
 • Ament - (a.k.a. Amentet, Amentit) The hostess of the Underworld. Greets new souls brought in by her husband Aken.
 • Ammit - (a.k.a. Ammam, Amemait, Ammut, Ahemait) A goddess of judgement. If one's soul is judged unworthy at the end of their life, this hippo/lion/crocodile goddess swallows it.
 • Amn - A greeter goddess of the Underworld. Possibly the same deity as Ament, except she is invisible.
 • Amsit - (a.k.a. Imset, Imsety) One of the 4 sons of Horus who protected the mummified remains of the dead. Amsit protected jars of livers.
 • Amun - (a.k.a. Amon, Ammon, Amen) One of the 8 Ogdoads (original gods) of Egypt who through time evolved to become the chief deity of all Egyptian mythology.
 • Amun Ra - (a.k.a. Amun Re, Amen Ra, Amen Re, Amon Ra, Amon Re, Ammon Ra, Ammon Re) The joining of Amun and Ra into one super-deity which occurred later in Egyptian mythology.
 • Anat - A war goddess brought to Egypt from Mesopotamia. Was also romantically linked to Set.
 • Andjety - (a.k.a. Anedjti, Anezti) The god of rebirth in the Underworld. Allowed souls to remain alive after their bodies died. Husband of Anit.
 • Anet - A fish deity, paired with Abtu. Together they swim in front of Ra's boat to warn and protect him from danger.
 • Anhur - (a.k.a. Inher, Onuris) A god of creativity who is best known for slaying the enemies of the Egyptian people.
 • Anit - Goddess of fertility, sex, war, and hunting. Originally from Canaan but also worshipped by early Hebrews.
 • Ankhet - (a.k.a. Ankt, Anuket) Goddess of the Nile, specifically flooding, fertility, and fertilization.
 • Anouke - (a.k.a. Anuke) An ancient Egyptian war goddess who was always shown with a bow and arrow.
 • Anti - An ancient god who became the patron god of ferrymen and travellers by sea.
 • Anubis - (a.k.a. Anpu, Imeut, Ienpw, Inpu, Lenpw, Yinepu) The jackal-headed god of Death in early Egyptian mythology. He holds the scales that weigh the souls of the dead.
 • Apedemak - (a.k.a. Apademak) A little known god of the Meroitic people. He had the head of a lion and was considered a warrior god.
 • Apep - (a.k.a. Aapep, Apepi, Apophis) A god of darkness in the form of a serpent. Would try to swallow sunlight and was the reason for eclipses.
 • Apis - (a.k.a. Hap, Haap, Hep, Hepi) A holy bull god in Memphis. Any bulls born all black with a white triangle on the forehead were considered him reborn.
 • Arensnuphis - (a.k.a. Arsnuphis, Harensnuphis, Ari-Hes-Nefer) A lion headed god of Nubia who wore a crown of feathers. His mythological function is unknown.
 • Aten - (a.k.a. Aten-Ra, Aten-Re, Aton, Aton-Ra, Aton-Re) A little known sun god until Pharoah Amenhotep IV decreed him to be the ONLY god. Also known as the "sun disc".
 • Atum - (a.k.a. Atum-Ra, Atum-Re, Tem, Tum, Temu) The creator of the world who began life as a single hill emerging from the water. Created the other gods from his semen.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - B

 • Ba - A fertility god with a ram's head. Women hoping to get pregnant would invoke his name.
 • Ba-Pef - A minor Egyptian god whose name means "That Soul". Little is known except that he is often sad and woeful.
 • Babi - (a.k.a. Bab, Babay) A baboon demon who was considered a god of sexual prowess in the underworld. Rarely wore pants.
 • Banebdjetet - (a.k.a. Banebtetet, Banebdjedet, Banebdedet, Ba-Neb-Tetet, Baneb-Djedet, Banephthysdjedet) An Egyptian ram god from Mendes. Intervened in the great war between Horus and Seth. Possibly the same deity as Ba.
 • Bast - (a.k.a. Bastet, Ubastet, Ailuros) A famous cat-headed goddess who protected Egyptians from foreign attacks as well as fires. Later became known for cat-like sensuality.
 • Bat - (a.k.a. Bata) A fertility goddess in the form of a cow. Was known in Upper Egypt.
 • Benu - A sun god in the form of a golden bird. Is connected to Atum, the creator of the world.
 • Bes - (a.k.a. Bisu) An ugly, scary looking dwarf god who uses his appearance to ward off evil spirits and vibrations. Commonly invoked for protection.
 • Beset - Beset is the female version of Bes. Most likely a later spelling of the same name.
 • Buto - A cobra goddess who protected the pharaohs. Pharaohs would wear a cobra on their crown to invoke her protection.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - C

 • Chenti-Cheti - A minor Egyptian god who took the form of a crocodile, then later a falcon.
 • Chenti-Irti - A minor Egyptian god of law and order who took the form of a falcon. Possibly Horus in disguise.
 • Cherti - (a.k.a. Kherty) Another ferryman of the dead, he took the form of a ram or a man with a ram's head.
 • Chontamenti - (a.k.a. Chonti-Amentiu,Khentamenti) A death god in Western Egypt. Took the form of a dog with horns and lived in the Underworld.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - D

 • Dedun - (a.k.a. Dedwen) God of wealth symbolized by his association with then-precious incense.
 • Dua - The god of toilets and sanitation.
 • Duamutef - One of the four sons of Horus who protected embalmed stomachs of mummified corpses. Has a jackal's head.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - E

 • Ehi - (a.k.a. Ihu) The Egyptian god of the sistrum, a rattle used in sacred ceremonies.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - G

 • Geb - (a.k.a. Keb, Seb, Qeb) God of the Earth. Represented by the goose. His laughter caused earthquakes. His twin sister/consort was Nut, the sky goddess.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - H

 • Ha - The god of deserts west of Egypt. Had a bull's tail.
 • Hah - (a.k.a. Heh, Huh, Hu) God of infinity and formlessness. One of the first Egyptian gods who supports the universe. He himself is the symbol for the number 1,000,000.
 • Hapi - God of the Nile who appears as a man but pregnant looking, representing his dedication to the fertility provided by the Nile.
 • Hapy - One of the four sons of Horus who protected embalmed lungs of mummified corpses. Has a baboon's head.
 • Har-Nedj-Hef - An incarnation of the god Horus, this one dedicated to protecting Osiris in the Underworld.
 • Har-Pa-Khered - (a.k.a. Harpakhered, Har-Pa-Khruti, Harpakhruti) An incarnation of the god Horus, this one as a child sitting on his mother's lap. Was invoked to ward off evil creatures.
 • Harmakhis - (a.k.a. Harmatchis) An incarnation of the god Horus, this one appearing as the Sphinx of Giza and representing ressurection identified by the setting and rising sun.
 • Haroeris - (a.k.a. Har-Wer) An ancient incarnation of Horus, considered "Horus the Elder", a combination of falcon-headed Horus and Wer, an ancient creation god.
 • Hat-Mehit - (a.k.a. Hatmehit, Hatmehyt, Het-Mehit, Hetmehit) A fish goddess primarily worshipped in the Nile Delta. Her husband was Banebdjetet.
 • Hathor - (a.k.a. Heret) The goddess of Happiness, Frolicing, and Cavorting. Was also a protector of women and had a complex history.
 • Hauhet - (a.k.a. Hehet) Goddess of infinity and formlessness. The female counterpart to Hah.
 • Hedetet - A little known goddess who took the form of a scorpion.
 • Heket - (a.k.a. Hek, Hektet, Heqat, Heget) An Egyptian goddess of childbirth. Was depicted on temple walls as a woman with a frogs head and on amulets as a frog.
 • Hemen - A little known Egyptian falcon god.
 • Hemsut - (a.k.a. Hemuset) A goddess of fate.
 • Henet - A pelican headed goddess who seemed to be linked to one's passing into the afterlife.
 • Heptet - The goddess who protected Osiris's body and soul in the afterlife. Had the head of a snake and held twin daggers.
 • Herishep - (a.k.a. Herishef) A minor god in Northern Egypt, he had a ram's head and horns and was associated with fertility.
 • Heru-Behudti - Horus in the form of the scorching sun.
 • Hez-Ur - A little known Egyptian baboon god.
 • Heka - (a.k.a. Hike) God of magic and magical rituals. Son of the Egyptian creator god Atum.
 • Horus - The great Egyptian sky god whose eyes were the sun and the moon. Son of Isis and Osiris and nephew of Seth.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - I

 • Iat - A minor goddess of milk, childbirth, and nursing.
 • Ihy - God of music and dancing.
 • Imentet - An ancient Egyptian goddess who welcomed the deceased to the afterlife in Western Egypt.
 • Imhotep - (a.k.a. Imhetep, Immutef, Iunmutef) A mortal commoner whose brilliance in sculpture, architecture, and mathematics helped him ascend to the rank of a god.
 • Imiut - An ancient Egyptian god whose name means "He who is in his wrappings". May have been connected with the Underworld.
 • Iptet - A goddess of childbirth who took on the form of a hippopotamus.
 • Isis - (a.k.a. Aset) An extremely popular goddess, originally protected sailors but then became the Great Mother Goddess after giving birth to Horus.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - J

 • Jah - (a.k.a. Joh) A god of the moon.
 • Ancient Egyptian Gods and Goddesses - K
 • Kebechet - (a.k.a. Khebhut, Kabehchet) The goddess of embalming fluid used in mummification.
 • Kebechsenef - One of the four sons of Horus. He would protect the intenstinal remains of the mummified.
 • Kek - (a.k.a. Kuk, Keket, Keku, Kauket) The great unknown darkness in Egyptian mythology. Took male form as a frog-man and female form as a snake-woman.
 • Kemur - (a.k.a. Kemwer) An oracular deity taking the form of a pure black bull in the Mnevis region.
 • Ken - An egyptian love goddess.
 • Khepri - (a.k.a. Kehperi, Kheper, Kehpera, Chepri) The god of ressurection. Symbolized by the scarab (dung beetle), which became a representation of ressurection itself.
 • Khnum - (a.k.a. Knum, Khnemu, Kemu, Knouphis, Chnum, Chnemu, Chnoumis, Chnuphis) He is where babies come from according to the ancient Egyptians. He would make a baby's body out of clay then sneak into a woman's home and impregnate her with it.
 • Khons - (a.k.a. Khonsu, Khensu, Chons) A brilliant young moon god who also was a god of time. Also an exorcist of sorts.
 • Kneph - (a.k.a. Cneph) One of the first Egyptian gods who is known to be connected to the creation of the universe.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - M

 • Maat - (a.k.a. Ma'at) Goddess of Justice and Law.
 • Mafdet - (a.k.a. Maftet) Egyptian goddess of Protection.
 • Mahes - (a.k.a. Maahes) A lion-headed god of war. Possibly the Eastern Egyptian version of Apedemak.
 • Mehen - A large snake god who protectively coils around Ra during the night.
 • Mehurt - (a.k.a. Mehturt, Mehet-Uret, Mehet-Weret) The mother of the sky in Egyptian mythology. Takes form as a cow and represents the flowing water of life.
 • Menhit - (a.k.a. Menchit) Warrior goddess with the head of a lion and a lust for war. The female version of Mahes.
 • Monthu - (a.k.a. Mentu, Menthu, Monto, Month) A popular war god in Ancient Egypt. Mostly seen as a falcon-headed man, but occassionally as a white bull with a black face.
 • Meret - (a.k.a. Mert) Goddess of Rejoicing. Presided over song and dance and was often considered the wife of Hapy.
 • Meretseger - (a.k.a. Mertseger) Cobra-headed goddess who was both dangerous and merciful. She protected the Valley of the Kings and laid waste to graverobbers.
 • Meskhenet - (a.k.a. Meskhent) An important goddess of childbirth who breathed the soul into each child as they were born.
 • Min - The god of male fertility and sexual prowess and potency, once called the Chief of Heaven.
 • Mnewer - (a.k.a. Mnevis, Mer-Wer) A sacred black bull worshipped in Heliopolis. Was considered an aspect of sun god Atum-Ra and represented virility.
 • Mut - Mother goddess of nurturing and protecting, she was depicted as a vulture - whoichancient Egyptians believed to be excellent parents.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - N

 • Nephthys - (a.k.a. Neb Hut, Nebthet) Could be called the "goddess of sympathy". Comforts both the living and dead after a person has died. Sister of Isis and Osiris.
 • Nef - (a.k.a. Nehab) A serpent god.
 • Nefertem - (a.k.a. Nefer Tem, Nefer Temu, Nefertum) Was born from a blue lotus flower at the beginning of creation. Created mankind from his tears.
 • Nehebkau - (a.k.a. Nehebkhau, Nehebu Kau) Protects against poisonous snake bites and scorpion stings. Also binds the souls (Ba and Ka) after death.
 • Neith - (a.k.a. Neit) A goddess of war, hunting, and wisdom. Was very wise and was said to be the mother of Ra.
 • Nekhbet - (a.k.a. Nekhabed) Patron goddess of the city of Nekheb, and seen as an "adoptive mother" in Egyptian myth. Depicted as a white vulture.
 • Neper - (a.k.a. Nepra, Nepri) A god of grain and corn. Paired with the goddess Nepit.
 • Nepit - A goddess of grain and corn. Paired with the god Neper.
 • Nun - (a.k.a. Nu) God of primeival and stormy waters. Was one of the 8 Ogdoad (early gods) of Hermopolis. His wife is Nunet.
 • Nunet - (a.k.a. Naunet) Goddess of the skies above stormy waters. Was one of the 8 Ogdoad (early gods) of Hermopolis. Her husband is Nun.
 • Nut - (a.k.a. Nuit, Newet) Goddess of the sky. One of the oldest and most prominent goddesses. Portrayed as a nude woman covered in stars.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - O

 • Osiris - (a.k.a. Ned Er Tcher, Usire) Former god of vegetation and fertility until he was killed by his brother and ressurrected by his sister. Now the Judge of the Dead.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - P

 • Petbe - The Egyptian god of revenge.
 • Ptah - (a.k.a. Ptha) The crafting god who covered all sorts of industry - masonry, craftsmanship, carpentry, sculpture, metalworking, and shipbuilding.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - Q

 • Qetesh - (a.k.a. Qadeshet, Qadesh, Qudshu) A goddess of fertility, representing sacred ecstasy and sexual pleasure.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - R

 • Ra - (a.k.a. Re) The great sun god. Often considered the most important deity in Egyptian mythology.
 • Renenet - (a.k.a. Ernutet, Renenutet) Goddess of Prosperity. An important cobra-headed goddess associated with motherhood, the harvest, and the magical properties of linen for mumification.
 • Renpet - Goddess of youth and the spring season.
 • Reshep - (a.k.a. Reshpu) Originally known by the Syrians as Ramman, this storm god became an Egyptian war god. Associated with Min and Qadesh.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - S

 • Sahu - The Egyptian incarnation of the constellation Orion. A star god associated with the change between night and day.
 • Satet - (a.k.a. Satis, Satjit, Sati, Sates) The Egyptian goddess associated with flooding the Nile River - the key source of life in ancient Egypt.
 • Sebek - (a.k.a. Sobek, Sochet, Sobk, Sobki, Suchos) The deification of the power of the Egyptian pharoahs. He was associated with the Nile river and had the head of a crocodile.
 • Seker - (a.k.a. Sokar, Sokaris, Soker) Falcon god of death and ressurection. Shown as a mummified falcon or hawk. Associated with gods Ptah and Osiris.
 • Sekhmet - (a.k.a. Sachmet, Sachmis, Sekhet, Sakhmet) An important, multi-faceted goddess of war, healing, and the desert. Depicted as a woman with the head of a lioness.
 • Sepa - (a.k.a. Sep) The god who protected dead bodies from insects. Most often seen in the form of a venemous centipede.
 • Serket - (a.k.a. Selket, Serqet, Serquet, Selcis) The goddess protector against poisonous animal bites and stings. She wore a scorpion crown.
 • Seshat - (a.k.a. Sesat, Seshet, Sesheta, Seshata, Safkhet) Her name means "She Who Is A Scribe". This goddess of knowledge, wisdom, and writing is the record keeper of the gods.
 • Sesmu - (a.k.a. Shesmu, Shezmu, Schezemu, Sezmu) A minor "demonic" god of slaughter. He also embodied blood, wine, pressed oils, and perfumes.
 • Set - (a.k.a. Seth, Seti, Setekh, Setakh, Setesh, Sutekh, Suty) One of the major gods, representing violence, chaos, and evil, as well as storms, the desert, and foreign wars. Famously killed his own brother Osiris.
 • Shai - (a.k.a. Shay) The gender-changing god of fate (see Shait). Often seen paired with Renenet (fortune) as the "hands of Toth" - the divine knowledge of the gods.
 • Shait - The feminine incarnation of Shai (as a goddess rather than as a god).
 • Shed - He is the god of salvation, tied to Horus in the form of "Horus the Child".
 • Shesmetet - An ancient Egyptian goddess from the land of "Punt" - a close foreign trading neighbor. Possibly an incarnation of Sekhmet or Bastet.
 • Shu - (a.k.a. Su) A very ancient Egyptian god of air, father of Nut and Geb (the sky and earth, respectively), and pacifier of the winds and the earth.
 • Sopdet - (a.k.a. Sothis) Goddess of the star Sirius - the brightest in the night sky - which also represented the upcoming flooding of the Nile.
 • Sopdu - (a.k.a. Septu, Sopedu, Sopd) A god of war and the sky god of eastern Egypt. Protected Egypt from foreign attacks from the East and by the Red Sea.
 • Sphinx - With a human head and the body of a lion, the great Egyptian statue is dedicated to the very same figure from Greek mythology.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - T

 • Tatenen - (a.k.a. Ta-tenen, Tatjenen, Tathenen, Tanen, Tenen, Tanenu, Tanuu) A Memphis god who was associated with creation from the primoridal mounds of the Earth.
 • Taweret - (a.k.a. Taueret, Taurt, Thoeris, Thureris, Apet, Aptet, Ipy, Ipet, Opet, Reret, Reret Weret) An important goddess of Maternity and Childbirth she took the form of a pregnant hippopotamus.
 • Tefen - A male associate of Tefnut who helped with the weighing of the hearts of the dead.
 • Tefnut - (a.k.a. Tefnet, Tefenet, Tphenis) The goddess of moisture in Egyptian myth. She consorted with Shu, the air god to create rain and humidity.
 • Thoth - (a.k.a. Thot, Tetu, Techu, Tehuty, Tehuti, Tahuti, Djehuty, Zehuti) One of the most powerful and heralded gods in Egyptian mythology. Said to have created himself, then created the Universe.
 • Tutu - A unique monster god who protected the Egyptian people from demons, ill-willed gods, and later dreams and nightmares.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - U

 • Un Nefer - A name for either Osiris, Horus, or Ra (depending on who you ask) that refers to one of their roles judging and preparing the dead.
 • Unut - (a.k.a. Un, Wenut, Wenet) A rare, rabbit-headed goddess who symbolized birth and fertility. Formerly took the form of a swift-moving snake.

Ancient Egyptian Gods and Goddesses - W

 • Wadj Wer - (a.k.a. Wadj-Wer) A somewhat androgynous god who represents the fertility of water and land, personified by the flooding of the Nile.
 • Wadjet - (a.k.a. Uadjet) A snake goddess often worshipped along with Bast, she protected pharoahs and pregnant women in cities who worshipped her.
 • Weneg - (a.k.a. Uneg) A sky and death god who could be invoked via a spell via the Pyramid Texts.
 • Wepawet - (a.k.a. Wepwawet) A war deity in the form of a wolf. He was first known as a scout, then as one who opened the way to victory, then to the afterlife.
 • Wosyet - (a.k.a. Waset, Wosret, Wasret, Wosret) A guardian goddess of Thebes whose name means "The Powerful"

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.