August 2017

What to Wring and Wear During Licensure Examination


What to Bring on the Examination Day?

 • Notice of Admission
 • Application Stub
 • PRC Official Receipt
 • Two or more pencils (No. 2)
 • Ballpens with BLACK INK ONLY
 • Calculator (List of Allowed Non-Programmable Calculators During the LET)
 • One (1) piece Metered-Stamp Window Envelope
 • One (1) piece Long Brown Envelope
 • One (1) piece Long Transparent (non -colored) Plastic Envelope (to keep above items)

What to Wear on the Examination Day?

Here's the PRC Dress Code:
 • MALE - school uniform/white polo shirt or T-shirt (tucked-in)
 • FEMALE – school uniform/white blouse or T-shirt
 • For Marine Deck and Engineer Officers – prescribed Merchant Marine uniform with appropriate shoulder board
NOTE: THESE INFORMATION ARE OFFICIALLY FROM PRC


Allowed Calculators for the LET

Many of the Examination takers are always wondering if calculators are allowed to be used during the examination. Good news! because you are all allowed to use calculators this is because of the issued Memorandum by the Commission (Memorandum Circular No. 2004-06 dated March 4, 2004). The said Memorandum, contains the list of allowed non-programmable calculators in taking the Licensure Examination.

It has been observed during the conduct of examinations that there are still other brands and models that are non-programmable that are not included in the list of those allowed to be used. In order to properly guide the examinees and examination personnel, the following is the Updated List of Non-Programmable Calculators that shall be allowed to be used in the examinations after verifications with the distributors and identification of knowledgeable persons.

Accordingly, the examinees shall be allowed to bring in and use ONLY any of the following calculators that were identified as non-programmable.

NOTE: This list has been updated. Check the UPDATED LIST OF ALLOWABLE CALCULATORS FOR THE LICENSURE EXAMINATION

CASIO STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATORS

530 DS-208H fx-500A fx-82SX J-120TE MS-10TV NS-10T
20V DS-20TV fx-500ES fx-82TL JF-120TV MS-10V NS-20T
470LA DS-2TV fx-506G fx-85B JF-200TV MS-10VC NS-310TM
D-100V DS-3V fx-506M fx-85ES JS-10LA MS-115 O-40M
D-120TE DS-881 fx-509D fx-85ES PLUS JS-10TV MS-120TE SL-100L
D-120TV DW120TV fx-509G fx-85MS JS-110TV MS-120TV SL-100VC
D-208H fx-95ES PLUS fx-520G fx-85S JS-120TV MS-170LA SL-1000TV
D-20L fx-100D fx-531GH fx-85SA JS-140V MS-170T SL-1100
D-20M fx-100MS fx-546D fx-901 JS-20LA MS-20TV SL-200TE
D-40L fx-100S fx-570AD fx-911W JS-20TV MS-20V SL-210TE
D-60L fx-100W fx-570ES fx-95 JS-40LA MS-240T SL-220TE
D-60M fx-115D fx-570ES PLUS fx-95MS JS-40V MS-270LA SL-300LV
DF100 fx-115MS fx-570MS fx-991ES JS-SC MS-270T SL-300TV
DF120TM fx-115S fx-570S fx-991ES PLUS JW120TV MS-310TM SL-305TE
DF120TV fx-122S fx-570W fx-991H JW200 MS-350 SL-315TV
DF-240LB fx-220 fx-580 fx-991MS LC-1000T MS-373 SL-320TV
DF-320TM fx-250HC fx-580D fx-991N LC-1000T/TV MS-470 SL-320V
DJ-120T fx-260 fx-65 fx-991S LC-160LV MS-470LA SL-340VA
DJ-220 fx-300SA fx-75 fx-991W LC-401B MS-470LB SL-760LB
DJ-240 fx-300W fx-82 fx-992S LC-401L/LV MS-5VC SL-787LT
DM-1200T fx-350D fx-820MS fx-992VB LC-403LD MS-7T SL-797LT
DM-1200TEV fx-350ES fx-824 HC100 LC-403LD/TV MS-808V SL-910TM
DM-1400TV fx-350ES PLUS fx-825X HL-100LB M-7LB MS-80TE SX-100
DM-1600 fx-350HA fx-82C HL-1221 MJ-100 MS-80TV SX-220
DM-1600TV fx-350MS fx-82ES HL-4 MJ-100T MS-812TV SX-300
DN-858A fx-350TL fx-82ES PLUS HL-815L MJ-120T MS-8T SX-300P
DS-10TV fx-350TLG fx-82LB HL-820LV MS-1002 MS-8TV SX-320P
DS-120TV fx-350W fx-82LP HL-820V MS-100TE MW-5V WD-220T
DS-1800S fx-401 fx-82MS HL-821 MS-100TV MW-8V WM-200T
DS-1TV fx-451M fx-82Super HS-8LE MS-10TE MX8V WM-220T

CANON STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATORS

AD-11 HS-1200 TV LC-500H B LS-1200T LS-12TC LS-88Hi TS-120 TL
BS-1200TS HS-1200RS LC-500H G LS-120H LS-12TU LS-88Hi II TS-1200TG
CC-55 HS-1200TS LS-10 DT LS-120Hi LS-153TS LS-88HV B TS-120TL
F-502 HS-1200TSV LS-100 TSV LS-120Hi II LS-154H LS-88HV G TS-120TS
F-502G HS-1210TC LS-100DT LS-120L LS-154TG LS-88HV Y TS-121TC
F-604 HS-20 TG LS-100TC LS-120RS LS-22TC LS-88V TX-1210 E
F-710 KC-20 LS-100TS LS-120TSG LS-270H LS-88V II TX-1210Hi
F-715S KS-1200TS LS-100TSV LS-120TU LS-270V II LS-QT TX-1210Hi II
F-720 LC-210 Hi II LS-101H LS-120V LS-330H MP-120LTS TX-12H
F-720i LC-210HI LS-102Z LS-120V II LS-355TS MP-1211LTS WS-112H
F-760S LC-210Hi B LS-103TC LS-120V-B LS-39H MP-121DTS WS-1200TV
F-788DX LC-210Hi G LS-10DT LS-120V-G LS-566H MP-1411LTS WS-1210Hi
FC-45S LC-210Hi II G LS-120 Hi LS-120V-P LS-63TG P1-DTS II WS-1210Hi II
FC-4S LC-210Hi II GR LS-120 RS LS-121TC LS-82Z P23-DTS II WS-1210T
HS-1000TG LC-210Hi II PB LS-120 TU LS-122R LS-83TC P3420-DL WS-1410 T
HS-1200 T LC-210Hi Y LS120 V LS-123TC LS-88 L TS-10TS WS-1610 T

SHARP STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATORS

CH-312 EL-231L EL-331A EL-500M EL-509G EL-520W EL-6750
CH-412 EL-240S EL-334F EL-501 (BK) EL-509R EL-531GH EL-6810
CH-612 EL-242M EL-337C EL-501V EL-509V EL-531RH EL-6850
EL=124A EL-243S EL-338F EL-501W EL-509V/531W EL-531VH EL-771C
EL-144A EL-250S EL-339H EL-506P EL-510R EL-531W EL-M332
EL-125A EL-310A EL-376S EL-506R EL-520G EL-546L EL-M711G
EL-145A EL-310A-GR EL-378S EL-506V EL-520V EL-546VA EL-W211G
EL-2125 EL-327S EL-379S EL-506W EL-520V (BK) EL-556G EL-W531
EL-233S EL-330A EL-421M EL-509D EL-520VA EL-6053

HEWLETT-PACKARD STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATORS

HP 9S HP30S HP Office Calc 100 HP Office Calc 300 HP Quickcalc Lifestyle
HP 10S HP Smartcalc 300S HP Office Calc 200 HP Easycalc 100 HP Quickcalc Lifestyle

CITIZEN STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATOR

CT-580 SDC-84407E SDC-8610 SDC-8620A SLD-7008 STL-795 W-11S
ET-210 SDC-8560 SDC-8610A SDC-8975 SLD-742N TL-780

AURORA STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATOR

2512 DT210 DT-394 HC115 HC193 HL-125 SC-120
DB453B DT303 EB-964 HC133 HC205 MS-270LA SC582
DT120Vplus DT-393 HC106

OLYMPIA STANDARD/DESKTOP/SCIENTIFIC CALCULATOR

ARCUS 1 HL-88L LCD-612ST SD-100HW SD-805M SD-828
HL-110 LCD-186 SD-100H SD-100V SD-81H SD-835


OTHER BRANDS

CEBAR CD402 TL 30XS KARCE KC 539 PORPO YH-106 TAKSUN TS-217
DAL 506X KARCE-833 TEXAS TI 30 TIME BIRD SJC-122 TAKSUN TS-128B
LIFELONG KARCE KC 250 PORPO YH-105 TAKSUN TS-128

August 26, 2017
E-Class Record Templates
Updated: 2019 Electronic Class Record Templates for Grades 1-12
Here are the downloadable Electronic Class Record (ECR) Templates for Grades 1-12:

Grade 1 Electronic Class Record

Grade 2 Electronic Class Record

Grade 3 Electonic Class Record

Grade 4-6 Electronic Class Record

Grade 7-10 Electronic Class Record

Senior High Electronic Class Record

How to download?


August 26, 2017
Mga Bahagi ng Pananalita


Mayroon tayong sampung bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Ang Bahagi ng Pananalita ay kilala rin sa tawag na Parts of Speech sa wikang Ingles. Narito ang mga bahagi ng pananalita at ang kanilang mga halimbawa:

1. Pangngalan (noun) 
- Ito ay ang mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Karaniwang ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp.
Halimbawa: Rodrigo, lola, lalaki

2. Panghalip (pronoun)
- Ito ay ang mga salitang paghalili o pamalit sa pangngalan.
Halimbawa: ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya.

3. Pandiwa (verb)
-Ito naman ay ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw.
Halimbawa: kanta, tuwa, takbo.

4. Pangatnig (conjunction)
-Ito naman ay ginagamit upang ipagdugtong ang mga salita o pangungusap at maipakita ang relasyon nito sa isa't isa.
Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samantala atbp.

5. Pang-ukol (preposition) 
- Ito naman ay ginagamit upang maipakita kung para kanino o para saan ang isang kilos o galaw.
Halimbawa: kay, para kay, nasa.

6. Pang-angkop (ligature)
- Ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na ginagamit upang maging magandang pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap.
Halimbawa: na, ng, g. magandang bata.


7. Pang-uri (adjective) 
- Ito naman ay ang mga salitang naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip.
Halimbawa: Magandang, Mabait, Mabuti,

8. Pang-abay (adverb) 
-Ito ang mga salitang naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang-abay.

Halimbawa:

 • Mabilis na tumakbo ang aso papunta sa kanyang amo. (Pamaraan)
 • Binilihan ako ng Nanay ng isang mamahaling kwintas. (Panggaano)
 • Naglalaro ang mga bata araw-araw sa tabi ng dagat.(Pamanahon at Panlunan)
 • Talagang napakaganda ng araw ko ngayon. (Panang-ayon)
 • Hindi ko lubusang naintindihan ang leksyon sa Math. (Pananggi)

9. Pantukoy (article o determiner )
- Ito ay ang mga salitang tumutukoy sa relasyon ng paksa at panag-uri sa pangungusap.
Halimbawa: Ng, Sa, Nina, Ayon sa, Para sa atbp.

10. Pangawing (linker)
- Ito naman ang mga salitang nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

Different Behavioral and Scientific Effects

We've all encountered some of these effects but we can't still determine the right general term for them. Here are some of the Behavioral and Scientific Effects that we commonly encounter.

 • Halo effect - The more attractive or appealing a person or other entity is, the more favorably they will be evaluated or the more sympathetically they will be treated.
 • Hawthorne effect - People being observed as part of a study will perform better or otherwise as expected simply because they know they are being studied.
 • Hundredth-monkey effect - A thought or behavior is widely and suddenly distributed through a group once a critical number of members of that group are exposed to the thought or behavior. (This theory is basically valid, but the claim of instantaneous transmission has been discredited.)
 • Mozart effect- Listening to music composed by Mozart temporarily improves performance on mental tasks. (This theory has been distorted to suggest that doing so makes the listener smarter; furthermore, additional studies have concluded that the specific composer or music genre, or whether one listens specifically to music at all, is irrelevant; experiencing anything one enjoys may improve performance.)
 • Placebo effect - Patients given secretly ineffectual or simulated treatment will perceive that their condition has improved, or that it will improve, because they believe the treatment has benefited or will benefit them.
 • Pygmalion effect - The more that is expected of people, the better they will perform.
 • Golem Effect - Less expectation, low performance.
 • Ripple effect - A single incident or occurrence may have consequences and ramifications beyond the scope of the original phenomenon.
 • Snowball effect - See “ripple effect.”
 • Streisand effect - Attempts to censor or conceal information lead to increased publicity.
 • Trickle-down effect - A consumer item may initially be affordable only for the affluent, but its price will likely decrease until people of more modest means can afford it (at which time it often becomes less attractive to wealthier people).
 • Bambi effect - Visually appealing animals can get more consideration and sympathy than those who are less attractive.
 • Butterfly effect - A seemingly inconsequential event or incident can have momentous consequences.
 • Domino effect - Each in a series of events or incidents causes the subsequent phenomena.
 • Doppler effect - A wave’s frequency changes in relation to the relative position of the source or the observer.
 • Greenhouse effect - Heat emanating from a planetary surface will be absorbed and redistributed by atmospheric gases back to the surface or into the atmosphere, resulting in an increase in temperature.

August 25, 2017
Introduction to Philosophy

What is Philosophy?

The word Philosophy comes from the greek word "Philo" which means "Love" and "Sophia" which means wisdom. In short, Philosophy means love of wisdom or knowledge. The person who searches for the meaning, importance, significance, value, and relevance of life is called Philosopher.

Elements in Philosophical Search

 1. The object of the search is of real value to the subject.
 2. It consumes the whole person his attention, concentration, interest, and effort.
 3. It is continued without let-up until
 • The answer is found
 • If the answer is not found, a conviction is reached that is the best possible although imperfect answer.

The Nature of Philosophy

Man continues to search for meaning of himself and of the world. In the unity of truths
 • Scientific
 • Ethical
 • Religious
 • Aesthetic

Subjects in Philosophy

 1. Logic - It is the science or art of correct thinking.
 2. Ethics - It is about the morality of human acts.
 3. Epistemology - It is the theory of knowledge to attain the truth.
 4. Metaphysics - It is the study of human reality system of human thoughts. It seeks to explain the fundamental concepts of man.
 5. Cosmology - It is the study of inanimate things especially the universe.
 6. Aesthetics - It is the study of beautiful things.
 7. Rational or Philosophical Psychology - It is about the life principle of living things and man.
 8. Theodisy - It is the study of God.
 9. Social Philosophy - It is about man in relation to family, state, and church.
 10. Philosophy of Man - Human dimension, dignity, truth, freedom, justice, love, and death.

List of Philosophers from Different Periods

Here is the List of Famous Philosophers from Different Periods
A. Pre-Socratic Period
 • The Greeks
 1. Socrates
 2. Plato
 3. Aristotle
 • The Romans
 1. Seneca
 2. Marcus Aurelius
 3. Epictetus

B. The Middle Ages
 1. Augustine
 2. Bonaventure
 3. Boethius
 4. Albert the Great
 5. Thomas Aquinas
 6. Duns Scotus
 7. Pico della Mirandola

C. Early Modern Period
 1. Rene Descartes
 2. Nicolo Machiovelli
 3. Thomas Hobbes
 4. Benedict Spinoza
 5. John Locke
 6. David Hume
 7. Immanuel Kant

D. Nineteenth Century
 1. Jeremy Bentham
 2. George Wilhelm Friedrick Hegel
 3. Soren Kierkegurad
 4. Frederich Nietche
 5. Karl Marx

E. Contemporary Period
 1. Jean Paul Sartue
 2. Gabriel Marcel
 3. Edmund Hussesi
 4. Marth Huidegger
 5. Teil Hard de Chardain
 6. Karl Jaspers
 7. Marth Johann
 8. Henvi Bergson
 9. Luduig Wingenstein
 10. William Lujipen
 11. Alfred North Whitehead
 12. John Dewey
 13. William James
 14. Charles S. Pierce
 15. Paul Ricoirer

August 25, 2017
Salient Points in English Literature

Here are the salient point in English Literature:
1. Chaucer lived during the reigns of Edward III, Richard II and Henry IV
2. Chaucer’s Canterbury Tales was written in 1385 onwards
3. Chaucer’s Canterbury Tales belongs to 3rd Period of Chaucer’s literary career
4. Norman Conquest took place in 1066 (11th Century)
5. Wyclif’s Bible was published in 1380
6. William Langland’s The Vision of William concerning Piers the Plowman was written in 1362-90
7. The Travels of Sir John Maundeville was published in 1400
8. The Hundred Years’ War was begun in 1338 (14th Century)
9. The Hundred Years’ War was fought between England and France
10. Wat Tyler’s Rebellion took place in 1381
11. The War of Roses was fought between The House of York and the House of Lancaster
12. The War of Roses was fought during the period 1455-86
13. Thomas Malory’s Morte De Arthur was written in 1470 (published in 1485)
14. Caxton’s Printing Press was set up in 1485
15. Thomas More’s Utopia was published in 1516 (Latin), 1551 (English)
16. The First English Comedy, Roister Doister was written in 1550
17. Roister Doister was written by Nicholas Udall
18. The First English Tragedy, Gorboduc was written in 1561
19. Gorboduc was written by Thomas Sackville, Lord of Buckhurst & Thomas Norton
20. Tottel’s Miscellancy was published in 1557
21. Queen Elizabeth ascended the throne of England in 1558
22. Globe Theatre was built in 1599
23. The Elizabethan Age covers the period 1558-1602
24. The leader of University Wits was Christopher Marlowe
25. Marlowe’s first tragedy was Tamburlaine the Great (1587)
26. Shakespeare wrote 37 plays
27. Dryden’s All for Love is based on Shakespeare’s Antony and Cleopatra
28. Shakespeare’s Sonnets were published in 1609
29. The hero of Spenser’s Faerie Queene is King Arthur
30. Spenser’s Faerie Queene is dedicated to Queen Elizabeth
31. Spenser dedicated his Shephearde’s Calendar to Philip Sydney
32. John Lyly’s Euphues, the Anatomy of Wit was published in 1579 and was contemporary with Shepheardes Calender.
33. White Devil and Duchess of Malfi were written by John Webester
34. Ben Jonson’s first play Every Man in his Humour was published in 1598
35. Ben Jonson is known for his Comedy of Humours
36. Ben Jonson’s play written wholly in prose Bartholomew Fair
37. Bacon’s essays are written in Aphoristic style
38. Bacon wrote essays in all 106 essays (1st, 2nd, 3rd Edition 10, 38, 58 essays)
39. Authorised version of the Bible 1611
40. The leader of Metaphysical School of Poets was Henery Vaughan
41. The term ‘Augustan’ was first applied to school of Poets by Dr. Johnson
42. The intellectual father of French Revolution Rousseau
43. Lyrical Ballads was published in 1798
44. The leader of the Pre-Raphaelite in England was D.G. Rossetti
45. The founder of the Pre-Raphaelite Brotherhood in England William Holman Hunt
46. The originator of the Oxford Movement was John Keble
47. The phrase ‘Stream of Consciousness’ is associated with James Joyce
48. The Hero of Homer’s Iliad is Achilles
49. Pope’s Rape of the Lock contains Five Cantos
50. A Ballad stanza generally contains Four lines
51. The greatest Epic in English is written by Milton
52. The next in command after Satan in Paradise Lost is Beelzebub
53. The meaning of L’Allegro is A cheerful man
54. A Pastoral Elegy written by Shelley on the death of Keats Adonais
55. Everyman a famous play of 15th Century was a Morality Play
56. The villain in Duchess of Malfi is Bosola
57. Dryden’s plays in general are called Heroic Plays
58. The last play written by Shakespeare is The Tempest
59. Andrea Del Sarto in Browning’s Dramatic Monologue was A renowned Painter
60. Rabbi Ben Ezra was a real Jewish Scholar

August 25, 2017

Famous Writers in English Literature

Here are the famous writers in English literature and their works:
 • William Shakespeare (1564 – 1616) English poet and playwright. Famous plays include Macbeth, Romeo and Juliet, Merchant of Venice and Hamlet. Shakespeare is widely considered the seminal writer of the English language.
 • Jonathan Swift (1667 – 1745) Anglo-Irish writer born in Dublin. Swift was a prominent satirist, essayist and author. Notable works include Gulliver’s Travels (1726), A Modest Proposal and A Tale of a Tub.
 • Samuel Johnson (1709 – 1784) British author best known for his compilation of the English dictionary. Although not the first attempt at a dictionary, it was widely considered to be the most comprehensive – setting the standard for later dictionaries.
 • Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) German poet, playwright, and author. Notable works of Goethe include: Faust, Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Elective Affinities.
 • Jane Austen (1775 – 1817) English author who wrote romantic fiction combined with social realism. Her novels include: Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813) and Emma (1816).
 • Honore de Balzac (1799 – 1850) French novelist and short story writer. Balzac was an influential realist writer who created characters of moral ambiguity – often based on his own real life examples. His greatest work was the collection of short stories La Comédie humaine.
 • Alexandre Dumas (1802 – 1870) French author of historical dramas, including – The Count of Monte Cristo (1844), and The Three Musketeers (1844). Also prolific author of magazine articles, pamphlets and travel books.
 • Victor Hugo (1802 – 1885) French author and poet. Hugo’s novels include Les Misérables, (1862) and Notre-Dame de Paris (1831).
 • Charles Dickens (1812 – 1870) – English writer and social critic. His best-known works include novels such as Oliver Twist, David Copperfield and A Christmas Carol.
 • Charlotte Bronte (1816 – 1855) English novelist and poet, from Haworth. Her best known novel is ‘Jane Eyre’ (1847).
 • Henry David Thoreau (1817 – 1862) – American poet, writer and leading member of the Transcendentalist movement. Thoreau’s “Walden” (1854) was a unique account of living close to nature.
 • Emily Bronte (1818 – 1848) English novelist. Emily Bronte is best known for her novel Wuthering Heights (1847), and her poetry.
 • George Eliot (1819 – 1880) Pen name of Mary Ann Evans. Wrote novels, The Mill on the Floss (1860), Silas Marner (1861), Middlemarch (1871–72), and Daniel Deronda (1876)
 • Leo Tolstoy (1828 – 1910) Russian novelist and moral philosopher. Famous works include the epic novels – War and Peace (1869) and Anna Karenina (1877). Tolstoy also became an influential philosopher with his brand of Christian pacificism.
 • Fyodor Dostoevsky (1821-1881) Russian novelist, journalist and philosopher. Notable works include Notes from Underground, Crime and Punishment and The Idiot
 • Lewis Carroll (1832-1898) Oxford mathematician and author. Famous for Alice in Wonderland, Through the Looking Glass, and poems like The Snark.
 • Mark Twain (1835 – 1910) American writer and humorist, considered the ‘father of American literature’. Famous works include The Adventures of Tom Sawyer (1876) and Adventures of Huckleberry Finn (1885).
 • Thomas Hardy (1840-1928) English novelist and poet. Hardy was a Victorian realist who was influenced by Romanticism. He wrote about problems of Victorian society – in particular, declining rural life. Notable works include: Far from the Madding Crowd (1874), Tess of the d’Urbervilles (1891), and
 • Jude the Obscure (1895).
 • Oscar Wilde (1854 – 1900) – Irish writer and poet. Wilde wrote humorous, satirical plays, such as ‘The Importance of Being Earnest‘ and ‘The Picture of Dorian Grey’.
 • Kenneth Graham (1859 – 1932) Author of the Wind in the Willows (1908), a classic of children’s literature.
 • George Bernard Shaw (1856 – 1950) Irish playwright and wit. Famous works include: Pygmalion (1912), Man and Superman (1903) and Back to Methuselah (1921)
 • Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930) British author of historical novels and plays. Most famous for his short stories about the detective – Sherlock Holmes, such as The Hound of the Baskervilles (1902) and Sign of Four (1890).
 • Beatrix Potter (1866 – 1943) English conservationist and author of imaginative children’s books, such as the Tales of Peter Rabbit (1902).
 • Marcel Proust (1871 – 1922) French author. Best known for epic novel l À la recherche du temps perdu (In Search of Lost Time) published in seven parts between 1913 and 1927.
 • William Somerset Maugham 1874 – 1965) British novelist and writer. One of the most popular authors of 1930s. Notable works included The Moon and Sixpence (1916), The Razor’s Edge (1944), and Of Human Bondage (1915)
 • P.G.Wodehouse (1881 – 1975) English comic writer. Best known for his humorous and satirical stories about the English upper classes, such as Jeeves and Wooster and Blandings Castle.
 • Virginia Woolf (1882 – 1941) English modernist writer, a member of the Bloomsbury group. Famous novels include Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) and Orlando (1928).
 • James Joyce (1882 – 1941) Irish writer from Dublin. Joyce was one of most influential modernist avant-garde writers of the Twentieth Century. His novel Ulysses (1922), was ground-breaking for its stream of consciousness style. Other works include Dubliners (1914) and Finnegans Wake (1939).
 • D H Lawrence (1885 – 1930) English poet, novelist and writer. Best known works include Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love and Lady Chatterley’s Lover (1928) – which was banned for many years.
 • Agatha Christie (1890 – 1976) British fictional crime writer. Many of her books focused on series featuring her detectives ‘Poirot’ and Mrs Marple.
 • J.R.R. Tolkien (1892 – 1973) – Professor of Anglo-Saxon and English at Oxford University. Tolkien wrote the best-selling mythical trilogy The Lord of the Rings. Other works include, The Hobbit and The Silmarillion, and a translation of Beowulf.
 • Vera Brittain (1893 – 1970) British writer best known for her autobiography – Testament of Youth (1933) – sharing her traumatic experiences of the First World War.
 • F. Scott Fitzgerald (1896 – 1940) American author. Iconic writer of the ‘jazz age’. Notable works include The Great Gatsby (1925), and Tender Is the Night (1934) – cautionary tales about the ‘Jazz decade’ and the American Dream based on pleasure and materialism.
 • Enid Blyton (1897 – 1968) British children’s writer, known for her series of children’s books – The Famous Five and The Secret Seven. Blyton wrote an estimated 800 books over 40 years.
 • C.S. Lewis (1898 – 1963) Irish / English author and professor at Oxford University. Lewis is best known for The Chronicles of Narnia, a children’s fantasy series. Also well known as a Christian apologist.
 • Ernest Hemingway (1899 – 1961) Ground breaking modernist American writer. Famous works included For Whom The Bell Tolls (1940) and A Farewell to Arms (1929).
 • Vladimir Nabokov (1899 – 1977) Russian author of Lolita (1955) and Pale Fire (1962)
 • Barbara Cartland (1901 – 2000) One of most prolific and best selling authors of the romantic fiction genre. Some suggest she has sold over 2 billion copies worldwide.
 • John Steinbeck (1902 – 1968) American writer who captured the social change experienced in the US around the time of the Great Depression. Famous works include – Of Mice and Men (1937), The Grapes of Wrath (1939) and East of Eden (1952).
 • George Orwell (1903 – 1950) – English author. Famous works include Animal Farm, and 1984. – Both stark warnings about the dangers of totalitarian states, Orwell was also a democratic socialist who fought in the Spanish Civil War, documenting his experiences in “Homage to Catalonia” (1938).
 • Samuel Beckett (1906-1989) Irish avant garde, modernist writer. Beckett wrote minimalist and thought provoking plays, such as ‘Waiting for Godot’ (1953) and ‘Endgame‘ (1957). He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1969.

August 23, 2017
Parts of the Cell and their Functions

What is Cell?

In a simplest definition, cell is the building blocks of life. It is the smallest unit of life that can replicate independently.

What are the different parts of the cell?

Parts of Plant Cell

1. Cell wall - It is the outermost rigid covering of the plant cell. It is a salient feature of plant cell.
2. Cell membrane or the plasma membrane - It is the outer lining of the cell inside the cell wall.
3. Cytosol or cytoplasm - It is the gel-like matrix inside the cell membrane which constitutes all other cell organelles.
4. Nucleus - It is the control center of the cell. It is a membrane bound structure which contains the hereditary material of the cell - the DNA
5. Chloroplast - It is a plastic with green pigment chlorophyll. It traps light energy and converts it to chemical energy by the process of photosynthesis.
6. Mitochondria - It is the power house of the cell that carries out cellular respiration and provides energy to the cells.
7. Vacuoles - are the temporary storage center of the cell.
8. Golgi body - It is the unit where proteins are sorted and packed.
9. Ribosomes - are structures that assemble proteins.
10. Endoplasmic reticulum - are membrane covered organelles that transport materials.

Parts of Animal Cell

1. Cell membrane - It is a semi-permeable barrier, allowing only a few molecules to move across it. Electron microscopic studies of cell membrane shows the lipid bi-layer model of the plasma membrane, it also known as the fluid mosaic model. The cell membrane is made up of phospholipids which has polar(hydrophillic) heads and non-polar (hydrophobic) tails.
2. Cytoplasm - The fluid matrix that fills the cell is the cytoplasm. The cellular organelles are suspended in this matrix of the cytoplasm. This matrix maintains the pressure of the cell, ensures the cell doesn't shrink or burst.
3. Nucleus - It is the house for most of the cells genetic material- the DNA and RNA. The nucleus is surrounded by a porous membrane known as the nuclear membrane. The RNA moves in/out of the nucleus through these pores. Proteins needed by the nucleus enter through the nuclear pores. The RNA helps in protein synthesis through transcription process. The nucleus controls the activity of the cell and is known as the control center. The nucleolus is the dark spot in the nucleus, and it is the location for ribosomes formation.
4. Ribosomes - It is the site for protein synthesis where the translation of the RNA takes place. As protein synthesis is very important to the cell, ribosomes are found in large number in all cells. Ribosomes are found freely suspended in the cytoplasm and also are attached to the endoplasmic reticulum.
5. Endoplasmic reticulum - It is the transport system of the cell. It transports molecules that need certain changes and also molecules to their destination. ER is of two types, rough and smooth. ER bound to the ribosomes appear rough and is the rough endoplasmic reticulum; while the smooth ER do not have the ribosomes.
6. Lysosomes - It is the digestive system of the cell. They have digestive enzymes helps in breakdown the waste moelcules and also help in detoxification of the cell. If the lysosomes were not membrane bound the cell could not have used the destructive enzymes.
7. Centrosomes - It is located near the nucleus of the cell and is known as the 'microtubule organizing center' of the cell. Microtubules are made in the centrosome. During mitosis the centrosome aids in dividing of the cell and moving of the chromosome to the opposite sides of the cell.
8. Vacuoles - They are bound by single membrane and small organelles. In many organisms vacuoles are storage organelles.Vesicles are smaller vacuoles which function for transport in/out of the cell.
9. Golgi bodies - are the packaging center of the cell. The Golgi bodies modify the molecules from the rough ER by dividing them into smaller units with membrane known as vesicles. They are flattened stacks of membrane-bound sacs.
10. Mitochondria - is the main energy source of the cell. They are called the power house of the cell because energy(ATP) is created here. Mitochondria consists of inner and outer membrane. It is spherical or rod shaped organelle. It is an organelle which is independent as it has its own hereditary material.
11. Peroxisomes - are single membrane bound organelle that contain oxidative enzymes that are digestive in function. They help in digesting long chains of fatty acids and amino acids and help in synthesis of cholesterol.
12. Cytoskeleton - It is the network of microtubules and microfilament fibres. They give structural support and maintain the shape of the cell.
13. Cilia and Flagella - Cilia and flagella are structurally identical structures. They are different based on the function they perform and their length. Cilia are short and are in large number per cell while flagella are longer and are fewer in number. They are organelles of movement. The flagellar motion is undulating and wave-like whereas the ciliary movement is power stroke and recovery stroke.

August 23, 2017
Facts about the Human Body

Are you wondering about your body? Well, stop wondering because in this article, we will enumerate some facts about the human body so, open your eyes and plug your memory in.


Serious Facts about the Human Body:


 1. Number of bones - 206
 2. Number of muscles - 639
 3. Number of kidneys - 2
 4. Number of milk teeth - 20
 5. Number of ribs - 24 (12 pairs)
 6. Number of chambers in the heart - 4
 7. Number of bones in New born body - 300
 8. Number of vertebrae in the spine - 33
 9. Number of vertebrae in the Neck - 7
 10. Number of bones in Face - 14
 11. Number of bones in Skull - 22
 12. Number of bones in Chest - 25
 13. Number of bones in Arms - 6
 14. Number of bones in human foot - 33
 15. Number of bones in each wrist - 8
 16. Number of bones in hand - 27
 17. Number of bones in each human ear - 3
 18. Number of muscles in the human arm - 72
 19. Number of chromosomes in human cell - 46 (23pairs)
 20. Largest organ - Skin
 21. Largest artery - Aorta
 22. Largest gland - Liver
 23. Largest endocrine gland - Thyroid
 24. Largest and Strongest bone - Femur
 25. Largest lymphatic organ - Spleen
 26. Largest cell - Nerve cell
 27. Largest part of brain - Cerebrum
 28. Largest muscle - Buttock (Gluteus Maximus)
 29. Largest cell - Egg cell (ovum)
 30. Smallest cell - Blood cell
 31. Smallest bone - Stapes
 32. Smallest muscle - Stapedius (Middle ear )
 33. Normal Blood pressure - 120 - 80
 34. Average length of small intestine - 7 m
 35. Average length of large intestine - 1.5 m
 36. Average weight of new born baby - 2.6 kg.
 37. Average blood volume - 4 - 5 liters
 38. Average life of RBC - 120 days
 39. Pregnancy period - 280 days
 40. First transplanted organ - Heart
 41. PH of blood - 7.4
 42. Pulse rate in one minute - 72 times
 43. Body Temperature - 36.9o C (98.4o F)


August 23, 2017
English Literary Terms


Here are some of the English Literary Terminologies:

 • Auto-Biography - is the history of one’s life written by one self.
 • Act - is the major division of a drama.
 • Antithesis - is contrast or polarity in meaning.
 • Allusion - is a reference to an idea, place, person or text existing outside the literary work.
 • Allegory - is a literary work that has an implied meaning.
 • Alliteration - the repetition of a consonant in two or more words.
 • Ballad - is a song which tells a story.
 • Biography - is the history of a person’s life by one else.
 • Blank Verse - Verses written in iambic pentameter without any rhyme pattern are called blank verse.
 • Comedy - is a play written to entertain its audience, ends happily.
 • Classical - means any writing that conforms to the rules and modes of old Greek and Latin writings.
 • Canto - is a sub-division of an epic or a narrative poem comparable to a chapter in a novel.
 • Chorus - is a group of singers who stand alongside the stage in a drama.
 • Catharsis - is emotional release of pity and fear that the tragic incidences in a tragedy arouse to an audience.
 • Comic relief - a humorous scene in a tragedy to eliminate the tragic effect from audience.
 • Couplet - Two lines of the same material length usually found in Shakespearean sonnets.
 • Catastrophe - Catastrophe is the downfall of the protagonist in a tragedy.
 • Didactic - is a literary work which aims at teaching and instructing its readers.
 • Dirge - is a short functional term.
 • Diction - is the selection of words in literary work.
 • Dialect - is the language of particular district; class or a group of people.
 • Drammatical Monologue - In a poem when a single person speaks along with or without an audience is called drammatical monologue. Example “My last Duchess” - Browning.
 • Difference between drama and novel - A drama is meant to be performed whereas a novel is meant to be read.
 • Difference between stanza and paragraph - A stanza contains verses whereas a paragraph contains prosaic lines.
 • Epic - is a long narrative poem composed on a grand scale and is exalted style. Example “Paradise Lost” - Miton.
 • Epilogue - is the concluding part of a longer poem or a novel or a drama.
 • Fable - is a brief story illustrating a moral.
 • Farce - A form of low comedy designed to provoke laughter.
 • Foot - A basic unit of meter.
 • Fiction - A fiction is an imaginative narrative in prose. Example: Lord of the fly - by Golding.
 • Elegy - is a poem mourning to the death of an individual or a lament for a tragic event.
 • Genre - means category or types of literature-epic, ode, ballad etc.
 • Hyperbole - An overstatement or exaggeration.
 • Image - is the mental picture connected with metaphor, smile and symbol.
 • Limerick - is a short poem of a five-line stanza rhyming aaba.
 • Lyric - A lyric is a short poem expressing a simple mood. It is usually personal and musical e.g. Keats’s odes.
 • Linguistic - is the scientific and systematic study of language.
 • Melodrama - A highly sensational drama with happy ending. Example ‘The Spanish Tragedy’ –Kyd.
 • Metaphysical Poetry - Meta means beyond and physical is related to body . . . . . . . . .
 • Mock-epic - It is a long satirical poem dealing with a trivial theme. Example: “The rape of the lock”-Alexander Pope.
 • Metaphor - A metaphor is an implicit comparison between two different things.
 • Metre - The recurrence of similar stress pattern in some lines of a poem.
 • Novel - is a long prose narrative fiction with plot, characters, etc.
 • Novelette - is longer than a short story and shorter than a novel.
 • Ode - is a long narrative poem of varying, line length dealing with serious subject matter.
 • Objectivity - We have objectivity in a literary piece when the author focuses on an object from broadened point of view.
 • Octave - is the firs part of Italian sonnet.
 • Oxymoron - is apparently a physical contrast which oddly makes sense on a deeper level.
 • Prologue - is the beginning part of a novel or a play or a novel.

August 22, 2017 1

How to pass the Licensure Examination for Teachers?

"How to pass the Licensure Examination for Teachers?"
This is a very common question to some people who are currently preparing for the upcoming Licensure Examination for Teachers. Some of them asked their relatives or any other friends who are ahead of them, while the others used the internet to search for the tips on how to pass the LET. I believe that you're one of them and that's the reason why you're here in this article. That's good! because this article will really help you!

Actually I only have 3 Basic Tips on How to Pass the Licensure Examination for Teachers and here are they:

#1 Pray to God
God is our Creator so this should be the first thing that you must do. Talk to God through a sincere prayer. Just one simple prayer is enough as long as it comes from your heart. It doesn't have to be very long, all you have to do is close your eyes and talk to Him as if He's in front of you. He will never give you the answer keys but He will surely give you His guidance. Give thanks to God our Creator. Amen?

#2 Believe in Yourself
This is the second thing that you need to do. It's really simple right? You have to believe in yourself. God created you and gave you talents and skills so you must believe that you can do it. Throw away those "What if..." questions from your mind! Avoid being pessimist because it will never help you. Trust your self because God has a plan for you. If  you believe in yourself you'll eventually gain some sort of interest or energy to take up the next step.

#3 Review Review Review
This is the last but the most important thing that you must do. Review those past lessons that you had taken from your school/university. God will give you His guidance to pass the LET but He'll never give you the answer keys so, do your part. If you really want to pass you have to review. There are lots of reviewers in this website and some important points that will help you to pass the examination.

Downloadable LET Reviewers:
Useful Articles for LET
• LET Coverage
• Famous Filipino Writers and their Pen Names or Pseudonyms
• Kasaysayan ng Panitikan sa Pilipinas
• Mga Pangunahing Manunulat at Propagandista
• Magna Carta for Public School Teachers (R.A. 4670)
• Code of Ethics for Professional Teachers (R.A. 7836)
• Salient Points in Philippine History (Summary in Bullet Form)
• Salient Points in Science (Summary in Bullet Form)
• Basic Concept in Educational Technology (Summary)
• The Four Pillars of Education
• Mga Uri ng Tayutay
• Figurative Language
• Subject Verb Agreement (with examples)
• Educational Philosophies
• Curriculum Development
• Different Types of Questions
• Famous Personalities in the Philippine History (Bullet Form)
• Republic Acts for Teachers (Bullet Form)
• Legal Bases of the Philippine Educational System
• Important Dates and Events in Philippine History
• Albert Bandura Social Learning Theory
• Burrhus Frederic Skinner Operant Conditioning
• Ivan Pavlov Classical Conditioning
• Sigmund Freud Psychosexual Theory of Development
• Erik Erikson Psychosocial Theory of Development
For more useful articles just use the site's navigation or the search form above. Thank you for reading this article. If this helps you please share this to others. You can do it! Good Luck and God Bless

Different Types of Questions

The art of questioning is one of the basic skills of good teaching. Through asking questions, we can stimulate critical thinking to the students. The art of thoughtful questioning can also help the teacher to extract not only the factual information from the learners, but also the genuine idea of them. In this article we will discuss the 5 types of questions that may help to improve your questioning technique.


There are 5 Types of Questions:

1. Factual - It is the type of question that is reasonably simple and straight forward. The answers are based on obvious facts or awareness and commonly requires one fact based answers. It is at the lowest level of cognitive or affective processes.
Example: What is the name of the little girl in the story?

2. Convergent - It is the type of question that requires inferences or conjecture. Answers to this type of question is usually within a very finite range of acceptable accuracy.
Example: What were the reason why the boy got mad? (This is not specifically stated in one direct statement in the text or story so, the reader must make simple inferences as to why the boy got mad.)

3. Divergent - It is the type of question that allows the learners to generate variety of answers. This type of question often requires students to analyze, synthesize, or evaluate a knowledge base and then project or predict different outcomes.
Example: In the story, what do you think will happen to the boy if he ran away from their home?

4. Evaluative - It is the type of question that usually requires sophisticated levels of cognitive and emotional judgment. To answer evaluative question, the students must combine multiple logical and affective thinking process or comparative frameworks. Answers in this type of question is analyzed at multiple levels and from different perspective to arrive at the newly synthesized information or conclusions.
Example: What are the similarities and differences between Erikson and Freuds theory of development?

5. Combinations - It is the combination of the types of questions above.

August 19, 2017
LET Review Materials in General and Professional Education

Here are the new Licensure Examination for Teacher (LET) Review Materials. The following LET Reviewers are printable and downloadable available in .docx and .pdf formats. This will help you pass the LET. All reviewers are compiled from various sources. Have a try future teachers.

LET Review Materials in General Education

1. Philippine Governance and Constitution and Taxation.docx - Salient points in Philippine Governance and Constitution and Taxation; Questionnaire with answer keys
2. Natural Science Reviewer.docx - Questionnaire with answer keys
3. English Reviewer.docx - Questionnaire with answer keys
4. Physical Science.pdf - Questionnaire with answer keys
5. Filipino Reviewer.docx - Questionnaire with answer keys

LET Review Materials in Professional Education

1. History of Education.pdf - Informative text about the history of education.
Informative text about the historical perspective of the Philippine Educational System
3. Professional Education Part 1.doc - Questionnaire with answer keys
4. Professional Education Part 2.docx - Questionnaire with answer keys
5. Professional Education Part 3.docx - Questionnaire with answer keys
6. Social Dimension of Education.docx - Questionnaire with answer keys
7. Sociology and Anthropology.docx - Questionnaire with answer keys


Legal Bases of Philippine Educational System

1. Bilingual Policy.pdf - Informative Article
2. Republic Act 7877.pdf - Informative Article
3. Republic Act 9293.pdf - Informative Article
4. Republic Act 7836.pdf - Informative Article
5. Republic Act 8980.pdf - Informative Article
6. Republic Act 7610.pdf - Informative Article
7. Republic Act 4670.pdf - Informative Article
8. Presidential Decree 1006.pdf - Informative Article
9. The Enhanced Basic Education Curriculum.pdf  - Informative Article
15. Reviewer for the Legal Bases of the Philippine Education.docx - Questionnaire with answer keys

How to download?
Please read this Simple Downloading Instruction

Good Luck and God Bless

For the complete list of LET Reviewers click the link below:
LET Reviewers Compilation

Note: All files are safe and free from any malware or virus.

Please read the disclaimer below.
Thanks and Credits to the original author.

LET Coverage


Good day everyone! Maybe you're one of those people who is currently preparing for the Licensure Examination for Teacher. I'm glad that you're here because this article is for you.  I know that you're trying your best reviewing those past lessons about your course so, I gathered some information about the Coverage of the LET.

Elementary Level
General Education - 40%
Professional Education - 60 %

Secondary Level
General Education - 20%
Professional Education - 40%
Area of Specialization - 40%

Taken from the upcoming program of LET scheduled in March 2019, here are the detailed areas to study. The list is courtesy of PRC Board of Professional Teachers.

GENERAL EDUCATION (Elementary and Secondary)

1. ENGLISH 

 • Study and Thinking Skills 
 • Writing in the Discipline 
 • Speech and Oral Communication 
 • Philippine Literature
 • Master Works of the World

2. FILIPINO

 • Komunikasyon sa Akademikong Filipino
 • Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik
 • Masining na Pagpapahayag

3. MATHEMATICS

 • Fundamentals of Math
 • Plane Geometry
 • Elementary Algebra
 • Statistics and Probability

4. SCIENCE

 • Biological Science - General Biology
 • Physical Science - Earth Science

5. SOCIAL SCIENCES

 • Philippine Government New Constitution with Human Rights
 • Philippine History
 • Basic Economics
 • Taxation
 • Agrarian Reform
 • Society
 • Culture with Family Planning
 • Rizal and Other Heroes
 • Philosophy of Man
 • Arts
 • General Psychology
 • Information and Communication Technology

PROFESSIONAL EDUCATION (Elementary and Secondary)

 1. Teaching Profession, Social Dimensions of Education
 2. Principles of Teaching, Educational Technology, Curriculum Development
 3. Facilitating Learning, Child and Adolescent Development
 4. Assessment of Student Learning, Developmental Reading
 5. Field Study, Practice Teaching

FIELDS OF SPECIALIZATION (Secondary)

1. ENGLISH

 • Remedial Instruction in English
 • English for Specific Purposes
THEORETICAL FOUNDATIONS OF LANGUAGE AND LITERATURE
 • Introduction to Linguistics
 • Structure of English
 • Introduction of Stylistics
 • Literary Criticism
LITERATURE
 • Mythology and Folklore
 • Afro-Asian Literature
 • English and American Literature
METHODOLOGY
 • The Teaching of Speaking
 • Listening and Reading
 • Teaching of Literature
 • Preparation and Evaluation of Instructional Materials
 • Language and Literature Assessment
 • Language Research
 • Campus Journalism
 • Translation and Editing of Text
 • Speech and Stage Arts
 • Creative Writing

2. FILIPINO


MGA BATAYANG TEORETIKAL
 • Introduksyon sa Pag-aaral ng Wika
 • Panimulang Linggwistika
NILALAMAN
 • Wika
 • Panitikan
 • Metodolohiya
 • Pagtataya at Ebalwasyon
 • Kagamitang Pangturo

3. BIOLOGICAL SCIENCES

 • Biological Science I
 • Biological Science II
 • Inorganic Chemistry
 • Cell Biology
 • Ecology
 • Organic Chemistry
 • Microbiology
 • Genetic and Evolution
 • Biochemistry and Anatomy
 • Physiology

4. PHYSICAL SCIENCES

INTRODUCTION
 • Nature of Science
 • Chemistry
 • Atomic and Molecular
 • Chemical Bonds
 • Conservation of Matter and Stoichichiometry
 • Gases, Liquids and Solids
 • Acids and Bases
 • Solutions
 • Chemical Thermodynamics
 • Chemical Kinetics and Equilibrium
 • Organic and Biochemistry
 • Nuclear Processes

PHYSICS
 • Physical Quantities and Vectors
 • Mechanics
 • Electricity
 • Magnetism and Electronics
 • Thermodynamics
 • Modern Physics
 • Light and Geometries Optics
 • Earth and Space
 • Astronomy
 • Environment

5. MATHEMATICS

 • Arithmetic & Number Theory and Business Math
 • Basic & Advanced Algebra
 • Plane and Solid Geometry
 • Trigonometry
 • Probability and Statistics
 • Analytical Geometry
 • Calculus
 • Modern Geometry
 • Linear and Abstract Algebra
 • History of Mathematics
 • Problem Solving
 • Mathematical Investigation
 • Instrumentation and Assessment

6. SOCIAL STUDIES/SOCIAL SCIENCES

 • Trends and Issues in Social Studies
 • Research
 • Geography
 • Sociology and Anthropology
 • Politics/Governance/Law-Related
HISTORY: 
 • World History and Civilization I
 • World History and Civilization II
 • Asian Studies
ECONOMICS
 • Micro-Macro Economics
 • Economic Planning and Strategies
METHODS
 • Teaching Approaches in Secondary Social Studies
 • Productions of Instructional Materials for Social Studies
 • Building Bridges Across Social science Discipline ( MAKABAYAN as a core learning area in Basic Education)
ASSESSMENT
 • Assessment and Evaluation in the Social Sciences/Social Studies

7. VALUES EDUCATION

FOUNDATION OF VALUES EDUCATION
 • Philosophical and Ethical Foundations of VE
 • Socio-Cultural, Anthropological & Legal Bases of VE
 • Psychological Theories of Values Development
PERSONHOOD DEVELOPMENT
 • Personhood Development
 • Dynamics of Intra and Interpersonal Relations
 • Psycho-Spiritual Development
 • Management of Behavior Problems
TRANSFORMATIVE EDUCATION (SOURCES OF VALUES AND FACTORS IN VALUES ED)
 • Family Life and Filipino Values System
 • Education for Human Rights and Responsible Citizenship
 • Foundations of Gender Studies
 • Peace and Global Education
 • Information Technology and Human Development
 • Moral Issues and Concerns in Contemporary Living
WORK ETHICS AND COMMUNITY SERVICE
COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY
 • Career Development and Work Values
 • Values Education through Community Service
APPROACHES AND METHODOLOGIES
 • Facilitation
 • Theory and Practice
 • Teaching Approaches and Strategies in Transformative Education
 • Values Integration in the School Setting
RESEARCH AND EVALUATION
 • Behavioral Statistics
 • Development of VE Instruction Materials and Assessment Tools
 • Research in VE

8. MAPEH

 • Foundations of MAPEH
 • Methods and Strategies of Teaching MAPEH
 • Coaching and Officiating of Sports Events, Dance Competitions and Music Activities
 • Organization and Management, Research, Special Education in MAPEH
PHYSICAL EDUCATION
 • Anatomical, Mechanical and Physiological Bases of Movement
GYMNASTICS
 • Philippine Folkdance
 • Team SPORTS, Aquatics
 • International Folk Dance and Other Dance Forms
 • Athletics, Individual, Dual and Combative Sports
HEALTH EDUCATION
 • Personal Community
 • Environmental Health
 • Safety Education and First Aid
 • Health Practicum
MUSIC
 • Philippine and Asian Music
 • Solfeggio and Applied Piano
 • Integrated Music Theory
 • Music Literature
 • Choral Works and Conducting and Randalia Playing Instrumentation
 • ART EDUCATION

9. AGRICULTURE AND FISHERY ARTS

 • Functional Application of Knowledge
 • Breeds of Farm Animals and Fish
 • Pests and Diseases Affecting Animals and Fish Propagation
 • Marketing Strategies in the Industry/Entrepreneurship
 • Proper Care and Management of Agricultural and Fishery Products

10. TECHNOLOGY AND LIVELIHOOD EDUCATION

 • Basic Drafting
 • Business Math
 • Basic Electricity
 • Basic Plumbing
 • Cosmetology
 • Foods
 • Carpentry and Masonry
 • Basic Electronics and Entrepreneurship

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.