--> Wastong Gamit ng mga Salita - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Wastong Gamit ng mga Salita


Wastong Gamit ng mga Salita

Ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maraming salita sa Filipino ang nagkakapalitan ng gamit. Ito ay bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. At dahil dito, nagkakaroon ng kamalian at hindi malinaw na pagpapakahulugan sa mensahe o pahayag.
Ilan sa mga salitang ito ay ang mga sumusunod:

1. MAY at MAYROON
Ginagamit ang may kung ito’y sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita:
a. Pangngalan
b. Pandiwa
c. Pang-uri
d. Panghalip na Paari
e. Pantukoy na Mga
f. Pang-ukol na Sa
Halimbawa:
 • May prutas siyang dala.
 • May kumakatok sa labas.
 • May matalino siyang anak.
 • May kanila silang ari-arian.
 • May mga lalaking naghihintay sa iyo.
 • May sa-ahas pala ang kaibigan mo.
Ginagamit ang mayroon kung ito’y:
a. Sinusundan ng isang kataga o ingklitik
Halimbawa:
 • Mayroon ba siyang pasalubong?
 • Mayroon nga bang bagong Pajero sila?
b. Sinusundan ng panghalip palagyo
Halimbawa:
 • Mayroon siyang kotse.
 • Mayroon kaming palaisdaan sa Bulacan.
 • Mayroon tayong pagsusulit sa Filipino bukas.
c. Nangangahulugang “mayaman”
Halimbawa:
 • Ang pamilya ni Carol ay mayroon sa kanilang lalawigan.
 • Siya lamang mayroon sa aming magkakapatid.

2. KITA at KATA

Ang kita ay panghalip panao sa kaukulang palayon at may kailanang isahan. Ginagamit ito bilang tuwirang layon o di-tuwirang layon ng pandiwa. Samantala, ang kata naman ay panghalip panao sa kaukulang palagyo at may kailanang dalawahan. Ang kita ay tumutukoy sa kinakausap, at ang kata naman sa magkasamang nagungusao at kinakausap.
Halimbawa:
 • Nakita kita sa Baguio noong Linggo.
 • Kata nang kumain sa kantina.

3. KILA at KINA
Walang salitang kila. Ang kina ay maramihan ng kay.
Halimbawa:
 • Pakidala ang laruang ito kina Benny at Maris.
 • Makikipag-usap ako kina Vec at Nona.

4. NANG at NG
Ginagamit ang ng bilang:
a. Katumbas ng of ng Ingles
Halimbawa:
 • Si Mang Manding ang puno ng aming samahan.
 • Makulay na ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan.
b. Pang-ukol ng layon ng pandiwa
Halimbawa:
 • Umiinom siya ng gatas bago matulog.
 • Naglalaro ng chess ang magkapatid.
c. Pang-ukol na tagaganap ng pandiwa sa tinig balintiyak
Halimbawa:
 • Hinuli ng pulis ang mga nanloob sa kanilang bahay.
 • Ginawa ng mga estudyante ang kanilang proyekto.

Ginagamit ang nang bilang:
a. Katumbas ng when sa Ingles
Halimbawa:
 • Kumakain kami ng hapunan nang dumating si Tiyo Berting.
 • Tapos na ang palabas nang pumasok ng tanghalan si Ben.
b. Katumbas ng so that o in order to sa Ingles
Halimbawa:
 • Mag-aral kayo nang mabuti nang kayo’y makapasa.
 • Magsumikap ka nang ang buhay mo’y guminhawa.
c. Pinagsamang pang-abay na na at pang-angkop na ng
Halimbawa:
 • Kumain (na+ng) nang lugaw ang batang maysakit.
 • Tinanggap (na+ng) nang nahihiyang bata ang kanyang regalo.
d. Kapag napagigitnaan ng dalawang magkatulad na pandiwa
Halimbawa:
 • Siya ay tawa nang tawa.
 • Kumain nang kumain ang nagugutom na bata.

5. DAW/DIN at RAW/RIN
Ginagamit ang daw/din kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig; at raw/rin kapag nagtatapos sa patinig.
Halimbawa:
 • May sayawan daw sa plasa.
 • Sasama raw siya sa atin.

6. KUNG at KONG
Ginagamit ang kung bilang pangatnig na panubali. Katumbas nito ang if sa Ingles; ang kong ay panghalip panao sa kaukulang paari.
Halimbawa:
 • Matutulog na ako kung papatayin mo na ang ilaw.
 • Nabasâ ang binili kong aklat.

7. KUNG DI at KUNDI
Ang kundi ay galing sa salitang “kung hindi” o if not sa Ingles; ang kundi naman ay except.
Halimbawa:
 • Aaalis na sana kami kung di ka dumating.
 • Walang sinuman ang pwedeng manood kundi iyong mga may tiket lamang.

8. PINTO at PINTUAN
Ang pinto (door) ay ang bahagi ng daanan na isinasara at ibinubukas. Samantala, ang pintuan (doorway) ay ang bahaging kinalalagyan ng pinto.
Halimbawa:
 • May kumakatok. Buksan mo nga ang pinto.
 • Natanggal ang pinto sa pintuan.

9. HAGDAN at HAGDANAN
Ang hagdan (stairs) ay ang baytang na inaakyatan at binababaan. Samantala, ang hagdanan (stairway) ay ang bahaging kinalalagyan ng hagdan.
Halimbawa:
 • Nagmamadaling inakyat ni Marvin ang mga hagdan.
 • Ilagay mo ang hagdanan sa tapat ng bintana.

10. PAHIRIN at PAHIRAN; PUNASIN at PUNASAN
Ang pahirin at punasin (wipe off) ay nangangahulugang alisin o tanggalin.
Ang pahiran at punasan (to apply) ay nangangahulugang lagyan.
Halimbawa:
 • Pahirin mo ang mga luha sa iyong mga mata.
 • Pahiran mo ng palaman ang tinapay.
 • Punasin mo ang pawis sa iyong likod.
 • Punasan mo ng alkohol ang iyong mga binti.

11. OPERAHIN at OPERAHAN
Ginagamit ang operahin kung ang tinutukoy ay ang tiyak na bahagi ng katawan na titistisin. Ang operahan naman ay tumutukoy sa taong sasailalim sa pagtitistis.
Halimbawa:
 • Ooperahin ang tiyan ni Rey sa Sabado.
 • Ooperahan si Rey sa tiyan sa Sabado.

12. WALISIN at WALISAN
Ginagamit ang walisin (sweep the dirt) kung tumutukoy sa bagay na aalisin o lilinisin samantalang ang walisan ay tumutokoy naman sa lugar (to sweep the place).
Halimbawa:
 • Walisin ninyo ang mga kalat sa sahig.
 • Walisan ninyo ang sahig.

13. IKIT at IKOT
Ginagamit ang ikit para maipakita ang kilos na paggilid mula sa labas patungo sa loob. Ang ikot naman ay mula sa loob patungo sa labas.
Halimbawa:
 • Nakatatlong ikit muna sila bago natunton ang daan patungo sa loob ng kuweba.
 • Nahirapan pala silang makalabas sa tunnel. Umikut-ikot muna sila sa loob nito bago nila nakita ang daan palabas.

14. SUNDIN at SUNDAN
Ang sundin (to obey) ay nangangahulugan ng pagsunod sa payo o pangaral; ang sundan (to follow) ay gayahin o pumunta sa pinuntahan ng iba.
Halimbawa:
 • Sundin mong lagi ang sinasabi ng iyong mga magulang dahil para rin iyon sa iyong kabutihan.
 • Sundan mo ang mga kabayanihang ipinakita ng iyong ama sa bayan.
 • Sundan mo siya baka siya maligaw.

15. SUBUKIN at SUBUKAN
Subukin (to test, to try) – masubok ang husay o galing ng isang bagay o gawain;
Subukan (to see secretly) – palihim na pagmamatyag o pag-eespiya sa kilos ng isang tao
Halimbawa:
 • Susubukin ko muna kung maayos itong kompyuter bago ko bilhin.
 • Subukan mo nga kung ano ang ginagawa ng mga bata sa likod-bahay.

16. HATIIN at HATIAN
Hatiin (to divide) – partihin;
Hatian (to share) – ibahagi
Halimbawa:
 • Hatiin mo sa anim ang pakwan.
 • Hinahatian niya ng kanyang hamburger ang namamalimos na bata.

17. IWAN at IWANAN
Iwan (to leave something or somebody) – huwag isama;
Iwanan (to leave something to somebody) – bigyan
Halimbawa:
 • Iniwan ni Arnie ang kotse sa garahe.
 • Iniwanan ni Rene ng pera si Joy bago siya umalis.

18. NABASAG at BINASAG
Ang salitang nabasag ay nangangahulugan ng kilos na di sinasadya o di ginusto; ang salitang binasag naman ay nagpapakita ng sariling pagkukusa.
Halimbawa:
 • Galit na galit na binasag ng lalaki ang mga salamin ng kotse.
 • Nagmamadali kasi siyang maghugas kaya nabasag niya ang mga plato.

19. BUMILI at MAGBILI
Bumili (to buy);
Magbili (to sell) – magbenta
Halimbawa:
 • Pumunta ang nanay sa Baguio para bumili ng mga sariwang gulay.
 • Ang trabaho ng tatay niya ay magbili ng mga lumang kasangkapan.

20. KUMUHA at MANGUHA
Kumuha (to get);
Manguha (to gather, to collect)
Halimbawa:
 • Kumuha ng isang basong tubig si Neth para kay Jean.
 • Nanguha ng mga kabibe ang mga bata sa dalampasigan.

21. DAHIL SA at DAHILAN
Dahil sa – ginagamit bilang pangatnig na pananhi;
Dahilan – ginagamit bilang pangngalan
Halimbawa:
 • Hindi siya nakapaglaro ng basketbol dahil sa taas ng kanyang lagnat.
 • Ang dahilan ng pag-iyak niya ay dahil sa masasakit mong pananalita.

22. TAGA at TIGA
Walang unlaping tiga-. Taga- ang dapat gamitin. Ginagamit ang gitling sa unlaping taga- kung sinusundan ng pangngalang pantangi.
Halimbawa:
 • Si Juan ay taga-Bikol.
 • Taganayon ang magandang babaeng iyon.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top