--> Mga Katangian ng Mabuting Pananaliksik - NON-STOP TEACHING
Home Filipino

Mga Katangian ng Mabuting Pananaliksik

Mga Katangian ng Mabuting Pananaliksik

Ang mga sumusunod na katangian ng mabuting pananaliksik na binigyan ng sapat na pagpapaliwanag sa mga kasunod na talataan:

1. Ang pananaliksik ay sistematiko
a. May sinusunod itong proseso o magkakasunod-sunod na mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin, o ano pa mang nilalayon sa pananaliksik.

2. Ang pananaliksik ay kontrolado
a. Lahat ng baryabol na sinusuri ay kailangang mapanatiling constant.
b. Hindi dapat ito baguhin upang kahit ano mang pagbabagong maganap ay maiuugnay sa eksperimental na baryabol.
c. Kailangan sa eksperimental na pananaliksik.

3. Ang pananaliksik ay empirical
a. Kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap.

4. Ang pananaliksik ay mapanuri
a. Ang mga datos ay kailangang suriin nang krikital upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap.
b. Gumagamit ang mananaliksik ng mga nabalideyt nang pamamaraang pang-estadistika upang masabing analitikal ang pananaliksik.

5. Ang pananaliksik ay obhetibo, lohikal, at walang pagkiling.
a. Lahat ng findings ay kailangang lohikal na nakabatay sa empirical na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik.
b. Walang puwang ang pagkiling..

6. Ang pananaliksik ay gumagamit ng kwantiteytib o istatistikal na metodo.
a. Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerikal at masuri sa pamamagitan ng istatistikal na tritment.

7. Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda
a. Ang mga datos na nakalap ay sarili nyang tuklat at hindi mula sa panulat, tuklas, o lathala ng ibang mananaliksik.

8. Ang pananaliksik ay isang akyureyt na imbestigasyon, obserbasyon, at deskripsyon.
a. Bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailangang maisagawa nang tumpak o akyureyt nang ang tuklas ay humantong sa pormulasyon ng mga siyentipikong paglalahat.
b. Lahat ng kongklusyon ay kailangang nakabatay sa mga aktwal na ebidensya.

9. Ang pananaliksik ay matiyaga at hindi minamadali.
a. Kailangang pagtiyagaan ang bawat hakbang.
b. Pag ito’y minadali à hindi matibay na kongklusyon at paglalahat.

10. Ang pananaliksik ay pinagsisikapan
a. Walang pananaliksik na isinasagawa nang walang pagsisikap.
b. Kailangang paglaanan ng panahon, talino, at sipag.

11. Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang
a. Kailangan ang tapang sapagkat maaaring makaranas ng hazards at discomforts sa pananaliksik
b. May mga pagkakataon ding maaari siyang dumanas ng di-pagsang-ayon ng publiko at lipunan.
c. Maaaring magkaroon ng di pagkakaunawaan.

12. Ang pananaliksik ay maingat na pagtala at pag-uulat
a. Lahat ng datos ay Kailangang maingat na mailathala
b. Maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa mga tuklas ng pananaliksik.
c. Kailangang maiulat sa pasulat na paraan sa anyo ng isang papel pampananaliksik at kadalasan, sa pasalitang paraan o ang oral defense o presentation.

You may also like:


No comments:

Post a Comment

to Top